Seria Administracja

Zeszyty Naukowe WSEI, seria Administracja

Zeszyty Naukowe WSEI administracja

ISSN: 2084-8080
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: dr Mariusz Paździor
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2011-2017

Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce prawnej, administracyjnej oraz różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego. Czasopismo zorientowane jest na publikacje wysokiej jakości oryginalnych prac naukowych. Celem ZN WSEI seria Administracja jest publikacja prac o charakterze teoretycznym, praktycznym, analitycznym, prac naukowych o charakterze porównawczym, a także prac naukowych których, autorzy będą podejmować tematy aktualne, trudne prezentując krytyczne opinie. Redaktorzy czasopisma przyjęli kilka celów szczegółowych, które musi spełnić publikacja: tematyka powinna obejmować aktualne problemy z zakresu nauk społecznym, w szczególności odnoszących się do administracji, nauk o bezpieczeństwie, administracji publicznej oraz prawa, tworzyć płaszczyznę współpracy naukowej, promować wymianę intelektualną ośrodków badawczych.