Instrukcje dla autorów

Jak publikować w Innovatio Press?

Kwalifikacja / Recenzja

 1. Autor ubiegający się o wydanie publikacji składa w Wydawnictwie Wniosek (Instrukcje dla autorów zał. nr 1) oraz tekst zgłoszonej publikacji, zgodny z wymogami edytorskimi, który powinien być dostarczony w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym.
 2. Podstawą oceny merytorycznej pracy zgłoszonej do wydania jest recenzja wydawnicza, opracowana przez co najmniej dwóch recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo.
 3. Recenzentem może zostać specjalista w danej dziedzinie wiedzy – pracownik naukowy spoza Uczelni z tytułem profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora.
 4. Niezależność recenzentów rozumiana jest jako zaangażowanie tych osób  w ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor.
 5. Recenzja sporządzona na formularzu recenzyjnym zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu i określa:
  • trafność podjętej problematyki oraz jej innowacyjność i oryginalność,
  • trafność doboru metod badawczych / aktualnej literatury,
  • zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,
  • propozycje zmian w treści utworu.
 6. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub odrzucenia publikacji.

Organizacja procesu wydawniczego

 1. Proces wydawniczy koordynowany jest przez Sekretarza Wydawnictwa oraz nadzorowany merytorycznie przez Redaktora naukowego i odbywa się wg następującej procedury:
  • przyjęcie tekstu publikacji od autora/redaktora naukowego, po otrzymaniu pozytywnych recenzji,
  • sprawdzenie pracy przez system antyplagiatowy,
  • przekazanie pracy do opracowania redakcyjnego tj. zlecenie prac związanych z procesem wydawniczym w zakresie:
   • redakcji językowej i technicznej,
   • korekty redakcyjnej i technicznej,
   • tłumaczenia oraz usługi proofreadingu (na wniosek autora),
   • składu komputerowego, łamania tekstu, zdjęć, tabel i rycin, projektowania okładek, skanowania dokumentów,
  • konsultacje z autorem i kontrola prac nad książką w drukarni.
 2. Po każdym etapie prac zleconych w zakresie procesu wydawniczego wymagana jest akceptacja pisemna autora/redaktora naukowego.
 3. Przygotowanie i wysłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek objętych Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Instrukcje dla autorów

 1. Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press przy użyciu modelu Open Access publikuje: prace oryginalne i poglądowe.
 2. Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków są recenzowane.
 3. Wydawnictwo publikuje monografie naukowe i podręczniki skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press wymaga aby wszyscy autorzy podali numer ORCID podczas składania manuskryptu. Zachęcamy współautorów do rejestracji i korzystania z ORCID (https://orcid.org/about/what-is-orcid/mission)

Wskazówki dotyczące utworu
 1. Prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Prace oryginalne powinny zawierać: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac oryginalnych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe.
 3. Prace poglądowe muszą zawierać: wprowadzenie i cel pracy, opis stanu wiedzy, podsumowanie, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac poglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie, słowa kluczowe.
 4. Prace oryginalne i poglądowe powinny zawierać od 2 do 6 słów kluczowych.
Wskazówki dotyczące listy piśmiennictwa
 1. Sporządzenie listy piśmiennictwa należy do obowiązków autora. Autorzy powinni skupić się na najnowszych pracach.
 2. Lista piśmiennictwa powinna zawierać literaturę nie starszą niż 10 lat wstecz.
 3. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skróconą nazwę czasopisma, rok, tom, stronę początkową i końcową. Jeżeli autorów jest więcej niż sześciu, po szóstym nazwisku należy dopisać “i wsp.” dla pozycji wydanej w języku polskim, “et al.” dla pozycji wydanej w języku angielskim.
 4. Jeśli artykuł posiada nadany numer DOI (Digital Object Identifier) należy go umieścić za pomocą pełnego linku, na końcu przypisu bibliograficznego, np. https://doi.org/10.26444/monz/95186.
 5. Źródła internetowe powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku umieszczone w nawiasie po adresie URL (ang. Uniform Resource Locator). Konieczne jest zachowanie interpunkcji ściśle według poniższych przykładów opisu bibliograficznego:
 • Artykuł w czasopiśmie
  Pasek J., Sieroń A., Stałe pola magnetyczne w medycynie. W: Med Og Nauk Zdr. 2018, 24(3), s. 153-157. https://doi.org/10.26444/monz/95186.
 • Książki i monografie
  Mrowcewicz K., Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, cz.1, Wyd. 4, Warszawa 2006.
  Gołębniak B. D., Nauczyciele a reformy programu, W: Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004, s. 144-147.
 • Ustawy /uchwały
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) lub (Dz.U.2004.261.2603)
 • Strony internetowe
  Dymkowski P.,  Gułaj A. Cukrzyca: objawy, typy, leczenie i dieta. Jakie są oznaki cukrzycy? [https:/…. dostęp 10.04.2018]
Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji)
 1. Zarejestrowane prace podlegają anonimowej ocenie. Prace te wysyłane są do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W innych rozwiązaniach recenzent powinien podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia manuskryptu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Ostateczną decyzję akceptacji pracy, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redaktora Naukowego i/lub Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji.
Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”
 1. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 2. Redakcja udokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 3. Każda praca zgłoszona do wydawnictwa jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.
Zastrzeżenia
 1. Prace nie mieszczące się w problematyce wydawnictwa oraz niespełniające formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa nie będą przyjmowane.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych, poprawiania mianownictwa, dokonywania koniecznych skrótów oraz korekt i uzupełnień w piśmiennictwie bez porozumienia z autorem.
 3. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń, zatem wszelkie cytaty i ich przekłady z języków obcych muszą być przygotowane przez autora, który ponosi za nie odpowiedzialność.
Oświadczenia
 1. Zgłoszenie pracy do publikacji w Wydawnictwie WSEI jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia, że nie zachodzi „konflikt interesów”, który ma miejsce kiedy autor ma finansowe lub osobiste zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym artykułem.
 2. Do składanych prac należy dołączać wypełnione i czytelnie podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie twórcy o przeniesieniu praw majątkowych do dzieła skierowanego do publikacji w Wydawnictwie WSEI.
 3. Drodzy autorzy, w przypadku zmiany w tytule artykułu, prosimy o dostarczenie nowych certyfikatów z proponowanym ZMIENIONYM TYTUŁEM i czytelnymi podpisami WSZYSTKICH AUTORÓW.
Etyka Publikacyjna Wydawnictwa

W procesie wydawniczym Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press dąży do utrzymania najwyższej jakości opublikowanych prac.  Dbając o przestrzeganie wszystkich praw intelektualnych i wiarygodność treści – monografie opublikowane w Wydawnictwie WSEI – Innovatio Press są prowadzone zgodnie ze standardami etycznymi ustanowionymi przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE) na wszystkich etapach procesu wydawniczego. Zasady etyki publikacyjne zostały wprowadzone Uchwałą Rady Wydawnictwa WSEI z dnia 15 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad etyki publikacyjnej wydawnictwo.

Materiały do pobrania