Regulamin Wydawnictwa

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży w Wydawnictwie Innovatio Press, składania zamówień na dostępne produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż własną książek papierowych (odręczną i wysyłkową), książek elektronicznych (e-booków) oraz udostępnia wybrane materiały w formie otwartego, bezpłatnego dostępu.
 3. Oprócz książek drukowanych Wydawnictwo oferuje również e-booki, które stanowią elektroniczny odpowiednik książki drukowanej i prezentowane są w ramach jednej karty produktowej dla wybranych publikacji w formacie PDF.
 4. Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, (www.wydawnictwo.wsei.eu) prowadzone jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, NIP: 712-26-52-693, REGON: 432260703, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 5. Słownik:
 • Klient – każdy podmiot korzystający z oferty sprzedaży Wydawnictwa i dokonujący zakupów zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 • Punkt odbioru osobistego – Wydawnictwo Naukowe WSEI przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

II. Rejestracja i logowanie

 1. W celu rejestracji w  Wydawnictwie www.wydawnictwo.wsei.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail oraz login i hasło dla konta, zaakceptować Regulamin Wydawnictwa oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w  Wydawnictwie (wydawnictwo.wsei.eu), jak również korzystanie z wszelkich funkcjonalności Wydawnictwa są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Wydawnictwie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez podanie loginu i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta z  bazy Wydawnictwa należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: wydawnictwo@wsei.lublin.pl z prośbą o usunięcie konta. z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w  Wydawnictwie.
 5. Rejestracja w  Wydawnictwie nie jest konieczna w celu dokonywaniu zakupów.

III. Płatność oraz cena

 1. Ceny wszystkich produktów w  Wydawnictwie wyrażone są w polskich złotych.
 2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie świadczenia wymagane przepisami prawa, w tym podatek VAT.
 3. Zamówienie zostaje zrealizowana, gdy pieniądze wpłyną na konto Wydawnictwa.
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy pokrywa Klient.
 5. Koszty dostawy określane są w trakcie składania zamówienia. Klient we własnym zakresie wybiera odpowiednią kategorię cenową przesyłki podyktowaną liczbą zamówionych produktów.
 6. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówiony towar poprzez przelew bankowy dokonany na podstawie faktury VAT na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: mBANK nr konta: 03 1140 1094 0000 2027 6900 1080
 7. Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuję fakturę.
 8. Jeżeli faktura ma być wystawiona na firmę, należy wpisać dane firmy oraz NIP.

IV. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia drogą elektroniczną (przez stronę internetową wydawnictwo.wsei.eu), 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka oraz kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”.
 2. Zamówienie jest realizowane w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Wydawnictwa, w przypadku płatności przelewem.
 3. Zamówienia złożone w niedziele, dni wolne i święta realizowane będą do 4 pierwszych dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Po upływie 4 dni od złożenia zamówienia w przypadku braku dokonania należytej płatności przez zamawiającego, zamówienie wygasa.

V. Umowa z Klientem

 1. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Wydawnictwa, Klient otrzyma e-mail z podsumowaniem zamówienia, liczbą zamówionych egzemplarzy, ceną towaru oraz kosztami ewentualnej przesyłki.
 2. Wymagane jest potwierdzenie przez Klienta złożonego zamówienia. Wówczas uznaje się, że umowa pomiędzy Klientem a Księgarnią została zawarta.
 3. Wydawnictwo ma cztery dni robocze na  poinformowanie Klienta o dostępności danego tytułu. Jeśli w tym czasie Wydawnictwo nie udzieli informacji zwrotnej, to przyjmuje się, że dany tytuł jest dostępny, zaś sama umowa zostaje zawarta automatycznie.

VI. Warunki i koszty dostawy

 1. Wydawnictwo dokonuje wysyłki Produktów (drukowanych) wyłącznie na terenie Polski w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem-Firmy kurierskiej DPD.
 2. Klient zostaje poinformowany droga elektroniczną o statusie realizacji zmówienia tj. o przekazaniu przesyłki kurierowi DPD celem realizacji dostawy.
 3. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy DPD książek drukowanych wynosi:
   • 1 książka                                                16,99 zł
   • 2 lub więcej                                           23,99 zł
 1. Wydawnictwo nie obsługuje przesyłek zagranicznych.
 2. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy Wydawnictwa Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie bądź mailowo.
 3. Wydawnictwo nie odpowiada za opóźnienia powstałe na skutek działania podmiotów zewnętrznych.
 4. Produkty elektroniczne e-book udostępniane są w formie aktywnego linku wysłanego na adres poczty elektronicznej zmawiającego z możliwością 3-krotnego pobrania pliku.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
 2. Prawo odstąpienia opisane w punkcie 1. nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przy zakupie treści cyfrowych, akceptacja niniejszego regulaminu stanowi  wyrażenie zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może także złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać na adres e-mail: wydawnictwo@wsei.lublin.pl lub
  na adres korespondencyjny: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za kupiony produkt. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Sprzedawca nie zwraca kosztów poniesionych przez klienta związanych ze zwrotem produktu.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Do zwracanego produktu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu (np.  faktura).
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktów.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca  jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia).
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru.
 3. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i paragonem lub otrzymaną fakturą należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Wydawnictwo Innovatio Press, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru, reklamacja nie będzie uwzględniana.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna. Nie narusza to uprawnień Konsumenta, co do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, na zasadach określonych w pkt. VII Regulaminu.
  – żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

IX. Zasady obrotu profesjonalnego

 1. W przypadku składania zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą stosuje się poniższe postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w pkt. IX stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.
 2. Zamówienie jest realizowane, jeśli w chwili składania zamówienia wybrane produkty są dostępne w magazynie Wydawnictwa. W przypadku braku dostępności produktów Sprzedawca dokonaną wcześniej przedpłatę zwróci Przedsiębiorcy niezwłocznie.
 3. Podczas odbioru Zamówienia z  Wydawnictwa Przedsiębiorca powinien sprawdzić w obecności doręczyciela stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki Przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki.
 5. W przypadku składania reklamacji Przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Przedsiębiorcę o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o trybie i sposobie jej rozpatrzenia.

X. Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych w procesie korzystania z  Wydawnictwa i dokonywania w niej zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w  Wydawnictwie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: Wydawnictwo Innovatio Press, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w  Wydawnictwie oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku.
 4. Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie Regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są zawsze realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny