Studia i prace pedagogiczne

Studia i prace pedagogiczne

Studia i prace pedagogiczne

ISSN: 2353-4797
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Meissner
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2014-2017

Rocznik poświęcony naukom pedagogicznym, a w szczególności pedagogice ogólnej, dydaktyce, teorii wychowania, historii myśli pedagogicznej. Naukowy charakter czasopisma umożliwia publikowanie w nim tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i wyników badań z obszaru praktyki edukacyjnej, a także recenzji, sprawozdań, komunikatów. Pismo ma pełnić funkcję forum umożliwiającego dyskusję i wymianę stanowisk skupionych wokół problemów edukacji na wszystkich jej poziomach, zarówno w odniesieniu do zjawisk współczesnych, jak i historycznych.