Serie naukowe

Zeszyty Naukowe WSEI

Seria Transport i Informatyka

ISSN: 2084-8005
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: dr inż. Józef Stokłosa
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2011-2017

Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki mają na celu popularyzowanie dorobku naukowego i prezentowanie wyników badań naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, transportu i logistyki oraz informatyki.

Zeszyty mają charakter otwarty, mogą w nich publikować swoje prace zarówno pracownicy Wydziału jak i autorzy zewnętrzni, w tym również osoby z zagranicznych ośrodków naukowych

Archiwum serii
Zeszyty Naukowe WSEI ekonomia

Seria Ekonomia

ISSN: 2081-8009
Częstotliwość wydań: półrocznik
Redaktor naczelny: dr Marian Stefański, prof. WSEI
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2009-2018

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji seria Ekonomia stanowią czasopismo, którego celem jest określenie czynników i warunków wzrostu regionu lubelskiego i Polski Wschodniej, zaprezentowanie mechanizmów wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie, roli polityki państwa w procesie tworzenia, tzw. przyjaznego otoczenia dla małego biznesu.

Archiwum serii
Zeszyty Naukowe WSEI administracja

Seria Administracja

ISSN: 2084-8080
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: dr Mariusz Paździor
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2011-2017

Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce prawnej, administracyjnej oraz różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego. Czasopismo zorientowane jest na publikacje wysokiej jakości oryginalnych prac naukowych. Celem ZN WSEI seria Administracja jest publikacja prac o charakterze teoretycznym, praktycznym, analitycznym, prac naukowych o charakterze porównawczym, a także prac naukowych których, autorzy będą podejmować tematy aktualne, trudne prezentując krytyczne opinie. Redaktorzy czasopisma przyjęli kilka celów szczegółowych, które musi spełnić publikacja: tematyka powinna obejmować aktualne problemy z zakresu nauk społecznym, w szczególności odnoszących się do administracji, nauk o bezpieczeństwie, administracji publicznej oraz prawa, tworzyć płaszczyznę współpracy naukowej, promować wymianę intelektualną ośrodków badawczych.

Archiwum serii