T.19 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

0,00 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Tom XIX
Autor:
Włodzimierz Martyniuk
Liczba stron: 362
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-93-8

Pobierz PDF – Rachunkowość finansowa T19


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 3009

Opis

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Tom XIX

Rachunkowość jest nauką społeczną, która umożliwia praktyczne ujęcie zdarzeń i operacji gospodarczych zachodzących w jednostce gospodarczej. Dostarcza szeregu informacji m.in.: o wielkości majątku, źródłach jego pochodzenia, kosztach i przychodach oraz wyniku, a także innych informacji, które są przydatne wielu użytkownikom. Rachunkowość ulega ciągłym zmianom, ponieważ stale dopasowuje się do rosnących wymagań użytkowników: właścicieli, zarządów, pracowników, kredytodawców i pożyczkodawców, instytucji takich jak Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wielu innych. Rachunkowość opiera się na przepisach prawa, ustawie z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Celem rachunkowości jest dostarczanie informacji do podejmowania różnych decyzji, w tym zarządczych. Podręcznik ten jest poświęcony głównie zagadnieniom dotyczącym podstaw rachunkowości. Jego układ jest podyktowany programem nauczania przedmiotu rachunkowość finansowa na pierwszym stopniu studiów ekonomicznych prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów opatrzonych wstępem. Do każdego rozdziału dołączone są pytania testowe. Rozdział pierwszy został poświęcony omówieniu istoty rachunkowości finansowej z uwzględnieniem przepisów prawnych, zasad, funkcji i zadań, jakie pełni. Wskazano także użytkowników informacji pochodzących z systemu rachunkowości. Ważną funkcję pełni organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych zaprezentowane w rozdziale drugim. Ewidencja nie jest możliwa bez dysponowania dowodami księgowymi, które również w tym rozdziale zaprezentowano. Istotą rozdziału trzeciego jest sprawozdawczość finansowa. Ukazano zatem zasady tworzenia sprawozdań, wskazano funkcje, jakie pełnią sprawozdania, przedstawiono charakterystykę bilansu oraz rachunku zysków i strat. Kolejny, czwarty rozdział zawiera omówienie zagadnień zapasów, charakterystykę materiałów, towarów oraz produktów pracy, a także temat ewidencji tych składników i ich wyceny. Ostatni, piąty rozdział dotyczy środków trwałych, w tym sposobu ewidencji oraz wyceny. W zakończeniu przedstawiono podsumowanie treści. Na końcu podręcznika umieszczono odpowiedzi do testów.

Recenzja

Z recenzji:
Z treści podręcznika wynika jednoznacznie, iż rachunkowość jest nauką społeczną, która
umożliwia praktyczne ujęcie zdarzeń i operacji gospodarczych zachodzących w jednostce
gospodarczej. Dostarcza służbom finansowym, otoczeniu zewnętrznemu i menedżerom
szeregu informacji, które są im przydatne, m.in. dostarcza danych o wielkości
majątku, źródłach jego pochodzenia, kosztach i przychodach oraz wyniku. Jak słusznie
podkreśla Autor, rachunkowość ulega ciągłym zmianom, ponieważ stale dopasowuje się
do rosnących wobec niej oczekiwań użytkowników: właścicieli, zarządu, pracowników,
kredytodawców i pożyczkodawców, instytucji takich jak Główny Urząd Statystyczny, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych i wielu innych podmiotów.
dr hab. Tomasz Wołowiec