Czasopisma

Czasopisma WSEI

Globalization, the State and the Individual

ISSN: 2367-4555
Częstotliwość wydań: kwartalnik
Redaktor naczelny: Anna Nedyalkova, Prof. Hab. Dr. Sc, Varna Free University
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2017

Globalization, the State and the Individual jest ogólnodostępnym czasopismem naukowym, obejmującym problematykę nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania. Czasopismo było współwydawane z Free University of Varna w 2017 roku.

Archiwum czasopisma
Aspekty Zdrowia i Choroby

Aspekty Zdrowia i Choroby

ISSN: 2451-2826
Częstotliwość wydań: kwartalnik
Redaktor naczelny: dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2016-2018

Dziedzina z którą związane jest czasopismo ma wciąż relatywnie małe forum do prezentacji działań naukowych, jednocześnie rzadko łączona jest z dziedziną medycyna, na partnerskich zasadach. Jej przedmiotem zainteresowania są m.in. badania nad funkcjonowaniem  szeroko rozumianych zawodów medycznych i paramedycznych, a więc: pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznego, dietetyków, asystentów i higienistek stomatologicznych i medycznych, ortoptyków, protetyków, pracowników administracji ochrony zdrowia,  itp.. W interdyscyplinarnym podejściu do zdrowia mieszczą się  psychologia, socjologia, pedagogika i filozofia. A ponieważ tytuł wskazuje jeszcze na aspekty chorobowe, w czasopiśmie nie brakuje także miejsca na zagadnienia z obszaru medycyny zarówno w ujęciu leczniczym jak i profilaktycznym i pomocowym.

AZiCH ma zatem charakter wieloaspektowy. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym: od humanistycznych i społecznych poprzez biomedyczne aspekty zdrowia i choroby po współczesne technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne:

 • Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
 • Zdrowie publiczne
 • Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • Epidemiologia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Psychologia, socjologia i pedagogika  zdrowia
 • Edukacja zdrowotna
 • Biotechnologia zdrowotna
 • Żywność i żywienie
 • Filozofia i bioetyka
 • Technologie medyczne i telemedycyna

Czasopismo „ Aspekty Zdrowia i Choroby” publikuje: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne i poglądowe są recenzowane.

Archiwum czasopisma
Innowacje psychologiczne

Innowacje Psychologiczne
Studenckie czasopismo naukowe

ISSN: 2299-0275
Częstotliwość wydań: kwartalnik
Redaktor naczelny: dr Jacek Łukasiewicz
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2012-2018

Innowacje Psychologiczne są studenckim czasopismem naukowym z zakresu psychologii, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest wymiana informacji o studenckich dokonaniach i przemyśleniach tak w odniesieniu do współczesnej wiedzy teoretycznej, jak do wyników badań empirycznych.

Innowacje Psychologiczne składają się z następujących działów:

 • rozprawy i artykuły naukowe,
 • tłumaczenia z czasopism psychologicznych,
 • recenzje, sprawozdania i polemiki,
 • inne materiały (eseje i felietony o tematyce psychologicznej lub pokrewnej, relacje dotyczące własnych doświadczeń itp.).

Rozprawy i artykuły naukowe mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i przeglądowy. Mogą też stanowić opis badań empirycznych. Promujemy opisy osiągnięć wdrożeniowych. Preferowane są tematy atrakcyjne, twórcze i nowatorskie, recenzje, sprawozdania i polemiki. Recenzje dotyczą aktualnych publikacji w języku polskim i językach obcych. Naukowe polemiki i dyskusje odnoszą się do publikacji w psychologicznych czasopismach naukowych. Recenzje nie mogą przekraczać dziesięciu, a polemiki i eseje – pięciu stron maszynopisu. Sprawozdania ze zjazdów, narad, sympozjów, seminariów i warsztatów powinny się mieścić w granicach 5-7 stron, a wyjątkowo mogą być bardziej obszerne.

Inne materiały to teksty, które nie mieszczą się w wyżej wspomnianych kategoriach, ale ze względu na ich inspirujący lub nowatorski charakter są warte opublikowania w IP (np. eseje).

Archiwum czasopisma
Horyzonty psychologii

Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

ISSN: 2083-5248
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2011-2017

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych.

Archiwum czasopisma
Studia i prace pedagogiczne

Studia i Prace Pedagogiczne

ISSN: 2353-4797
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Meissner
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2014-2017

Rocznik poświęcony naukom pedagogicznym, a w szczególności pedagogice ogólnej, dydaktyce, teorii wychowania, historii myśli pedagogicznej. Naukowy charakter czasopisma umożliwia publikowanie w nim tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i wyników badań z obszaru praktyki edukacyjnej, a także recenzji, sprawozdań, komunikatów. Pismo ma pełnić funkcję forum umożliwiającego dyskusję i wymianę stanowisk skupionych wokół problemów edukacji na wszystkich jej poziomach, zarówno w odniesieniu do zjawisk współczesnych, jak i historycznych.

 

Permanentnie zmieniająca się rzeczywistość społeczna przynosi coraz to nowe wyzwania w dziennie szeroko rozumianej edukacji, które wymagają prognozowania kierunków zmian, udzielania odpowiedzi na pojawiające się problemy edukacyjne, szukania nowych rozwiązań. Wymaga to stałego monitorowania rzeczywistości edukacyjnej, jej diagnozowania, podejmowania rozważań teoretycznych, formułowania prawidłowości oraz tworzenia teoretycznych modeli umożliwiających rozumienie procesów edukacyjnych dokonujących się na naszych oczach.

Kierując się tymi przesłankami, środowisko pracowników naukowych reprezentujących nauki pedagogiczne podjęło inicjatywę wydawania periodyku, będącego forum wymiany myśli i poglądów poświęconych tej dziedzinie wiedzy. Pismo „Studia i Prace Pedagogiczne, wydawane jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W założeniu jest to periodyk o charakterze ogólnopedagogicznym, adresowany do szerokiego ogółu Czytelników zainteresowanych problemami oświaty i wychowania ujmowanymi zarówno w skali mikro, jak i w odniesieniu do fundamentalnych problemów zachodzących w skali makro.

Łamy czasopisma dostępne są dla wszystkich, którzy widzą potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami oraz wynikami własnych badań. Szczególnie cenne są prace o charakterze aplikacyjnym, stanowiące diagnozę badanej rzeczywistości edukacyjnej, dzięki temu, że stanowią tworzywo umożliwiające formułowanie uogólnień, praw i prawidłowości. Możliwość publikowania w czasopiśmie mają zarówno polscy, jak i zagraniczni przedstawiciele nauk pedagogicznych i pokrewnych; zarówno teoretycy pedagogiki, jak i osoby związane bezpośrednio z praktyką edukacyjną, także młodzi adepci nauk pedagogicznych, a zwłaszcza studenci przejawiający ambicje naukowe oraz dążący do doskonalenia swojego warsztatu zawodowego.

„Studia i Prace Pedagogiczne” mają pokazywać szeroką perspektywę rzeczywistości pedagogicznej, pobudzać do refleksji, a przede wszystkim reagować na współczesne problemy społeczne i zmiany dokonujące się w dziedzinie oświaty, wychowania.

Problematyka czasopisma związana jest z takimi subdyscyplinami pedagogiki jak pedagogika ogólna, dydaktyka szkoły, w tym szkoły wyższej, teoria wychowana, pedagogika opiekuńcza, historia myśli pedagogicznej. Założono zmienność układu wewnętrznego czasopisma i szczegółowego zakresu treści kolejnych numerów, w zależności od posiadanych materiałów i nadsyłanych artykułów.

Archiwum czasopisma