ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI W PRAWIE POLSKIM. W 20-LECIE PRZYWRÓCENIA ZASTAWU REJESTROWEGO

70,00 

Redakcja naukowa: Andrzej Jakubecki, Jan Mojak, Jacek Widło
Liczba stron: 395
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-74-6
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 70,00 zł

Opis

W  celu usystematyzowania obszernej, skomplikowanej i  wielowątkowej materii prawnej, odnoszącej się do zabezpieczenia wierzytelności niniejszą monografię podzielono na trzy części. Autorzy rozdziałów włączonych do części I opracowania zajmują się analizą węzłowych zagadnień w  systemie zabezpieczeń wierzytelności, począwszy od problematyki przewłaszczenia na zabezpieczenia; zabezpieczeń na mieniu ruchomym w perspektywie międzynarodowej; charakteru praw z weksla gwarancyjnego in blanco aż do przedstawienia losów zabezpieczeń rzeczowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz problemu odpłatności z tytułu zabezpieczeń wierzytelności na tle prawa agenta do prowizji del credere.

Część druga opracowania grupuje rozdziały, poświęcone problematyce zastawu rejestrowego na tle rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności. Znajdziemy tu wywody dotyczące między innymi: charakteru prawnego umowy zastawu rejestrowego na prawach udziałowych; zastawu rejestrowego na dobrach niematerialnych oraz instrumentach finansowych; podobieństw oraz różnic między zastawem rejestrowym a zastawem skarbowym; statusu tzw. zarejestrowanego zastawu w prawie ukraińskim oraz – hipoteki przymusowej, jak też zabezpieczeń kredytów udzielanych przez banki hipoteczne. Na uwagę zasługują też rozdziały dotyczące problematyki wykonywania zabezpieczeń w polskim prawie egzekucyjnym; statusu przewłaszczenia na zabezpieczenie w kontekście ogłoszenia upadłości przez dłużnika.

W części III opracowania znajdują się rozdziały, koncentrujące wywody wokół instytucji osobistych i wekslowych zabezpieczeń wierzytelności, których teoretycznej i praktycznej roli nie  da się przecenić we współczesnej Polsce, po 9 Przedmowa ostatecznym zniesieniu w listopadzie 2015 roku hybrydalnej instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Na czoło wysuwają się tutaj między innymi opracowania poświęcone: zabezpieczeniom wierzytelności o rodowodzie prawnowekslowym; konstrukcji prawnej weksla niezupełnego oraz problematyce konsekwencji prawnych uzupełnienia weksla in blanco niezgodnie z treścią porozumienia wekslowego. W tej części monografii znajdziemy ponadto interesujące oraz oryginalne rozdziały dotyczące pełnomocnictwa jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności; dopuszczalności stosowania kaucji bankowej na gruncie dyrektywy MiFID II oraz kary umownej i prawa odstąpienia od umowy jako sui generis kontraktowych zabezpieczeń wierzytelności.