SZANSE I BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE – W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO ORAZ PRAWA PRYWATNEGO

90,00 

Redakcja naukowa: Leszek Bielecki, Jan Mojak, Agnieszka Żywicka
Liczba stron: 476
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-57-9
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 90,00 zł

Opis

Fragment: Oddawane do Państwa rąk opracowanie ma na celu zdiagnozowanie obecnego stanu rozwiązań prawno-instytucjonalnych w zakresie przedsiębiorczości w Polsce, zaś z drugiej strony – stanowi próbę określenia kierunków zmian normatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości w naszym kraju.

W celu usystematyzowania obszernej, skomplikowanej i wielowątkowej materii prawnej, odnoszącej się do barier i szans rozwoju przedsiębiorczości, monografię podzielono na cztery części.

Autorzy rozdziałów, włączonych do I części opracowania, podjęli się trudu prezentacji prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez organy oraz instytucje administracji rządowej i samorządowej. Znajdują się tutaj rozważania poświęcone min. roli PARP-u; różnego rodzaju fundacji promujących przedsiębiorczość, wspieraniu podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne itp.

Część II monografii grupuje wywody koncentrujące się wokół problematyki reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce na tle rozwiązań europejskich. Znajdują się tutaj rozdziały, których Autorzy omawiają min. regulowanie rynku przez Prezesa UKE, zasady reglamentacji działalności bankowej Polsce, reglamentację obszaru handlu czy realizację prawnej kontroli metrologicznej itp.

W części III opracowania zgromadzono rozdziały, prezentujące prawno- instytucjonalne rozwiązania w zakresie prawa podatkowego oraz ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Znajdują się tutaj rozważania poświęcone min. reformie Krajowej Administracji Skarbowej, mechanizmom obniżania ciężarów podatkowych przedsiębiorczości, kwestii dopuszczalności stosowania skargi paulińskiej do ochrony należności podatkowych, działalności doradców podatkowych, alternatywnym sposobom zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne itp.

Ostatnia – IV część monografii zawiera różnorodne rozważania ogniskujące się wokół prywatnoprawnych mechanizmów oddziaływania na przedsiębiorczość oraz działalność gospodarczą w naszym kraju. Znalazły się tutaj rozdziały dotyczące umowy konsorcjum i jej roli w przetargach publicznych, roli weksla jako instrumentu zabezpieczenia w kontraktach handlowych, konsekwencji zniesienia bankowego tytułu egzekucyjnego w relacjach banków z przedsiębiorcami, charakterystyki opcji giełdowych i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości czy też klauzul tag along i drag along w umowach wspólników itp.