T.08 PODSTAWY PRAWA

0,00 

PODSTAWY PRAWA. Tom VII
Autor:
Justyna Trubalska
Liczba stron: 202
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Prawo
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-82-2

Pobierz PDF – Podstawy prawa T8

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 2981

Opis

PODSTAWY PRAWA. Tom VIII

Prawo stanowi jeden z najbardziej istotnych sposobów wzajemnej komunikacji między różnorodnymi podmiotami funkcjonującymi w przestrzeni społecznej. Tym samym reguluje ono relacje, zarówno na terytorium danego państwa, jak również w skali międzynarodowej. Prawo wyznacza granice funkcjonowania podmiotów na danym terytorium, podmiotów obejmujących zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Prawo określa relacje państwo-jednostka, a także kompetencje organów państwowych. Zatem stanowi pewnego rodzaju więź, która spaja społeczeństwo na terytorium danego państwa, a jednocześnie stanowi wartość kulturową danego narodu. Prawo tworzy ramy działania, zarówno w odniesieniu do jednostek, społeczeństwa, jak i aparatu państwowego. Dodatkowo porządkuje ono relacje, wskazuje na hierarchię podmiotów i jest gwarantem realizacji funkcji, które spoczywają na państwie i jego organach. W demokratycznych państwach prawnych to prawo jest wartością, która wyznacza ramy funkcjonowania podmiotów, wskazuje na ich hierarchię oraz przyznaje właściwe im kompetencje w zakresie regulacji stosunków społecznych.
Rola prawa jest szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji zasad, wynikających z istoty demokratycznego państwa prawnego. W praktyce oznacza to, że prawo stoi ponad wszystkimi relacjami, podmiotami i instytucjami. Zostało przyjęte w celu gwarancji podstawowych praw człowieka i obywatela, a także wyznacza kompetencje i granice funkcjonowania organów państwowych. O doniosłej roli prawa świadczy również jego nadrzędność w stosunku do relacji pomiędzy innymi systemami pozaprawnymi, jak też w stosunku do pozycji osób sprawujących władzę w danym okresie. Osoby te są zobowiązane do działania i funkcjonowania w granicach i zakresie wskazanym w regulacji prawnej.Zasadne jest, niezależnie od kierunku studiów, poznać siatkę pojęciową z zakresu prawa, a w szczególności poznać jego stosowanie. Jest to nieodzowny element funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Zrozumienie norm prawnych, ich tworzenia, obowiązywania oraz wynikających z nich skutków jest naturalnym elementem funkcjonowania jednostek w społeczeństwie, niezależnie od charakteru jednostki. Swobodne posługiwanie się pojęciami z podstaw prawa nie tylko pozwoli na zrozumienie funkcjonowania aparatu państwowego, ale również – z punktu widzenia praktyki – pozwoli na uniknięcie wielu negatywnych następstw, wynikających z nieznajomości prawa.

Recenzja

Podręcznik zawiera wprowadzenie do prawoznawstwa, a także szerokie omówienie systemu źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej, które należy ocenić jako niezwykle istotne z uwagi na fakt, iż na terenie Polski funkcjonują różnego rodzaju akty prawne. Mowa tu o aktach prawnych powszechnie obowiązujących, aktach prawnych o charakterze wykonawczym do ustawy oraz aktach prawa miejscowego. Autorka celowo przeanalizowała również akty prawa wewnętrznego oraz prawo Unii Europejskiej. Zrozumienie tych źródeł prawa napotyka bowiem w praktyce na trudności, których wyjaśnienie wydaje się szczególnie istotne dla studentów studiów nieprawniczych. Druga część podręcznika prezentuje przemyślane i wartościowe studia przypadków, które kładą nacisk na sytuacje często spotykane w praktyce obrotu gospodarczego a jednocześnie wymagające zastosowania odpowiednich norm i instytucji prawa. Ich wartość polega na umiejętnym połączeniu treści praktycznych z trafnie dobranym orzecznictwem.
dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. WSEI