KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W WYMIARZE ADMINISTRACYJNO-PRAWNYM JAKO ZADANIE WYBRANYCH PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SEKTORA PRYWATNEGO

25,00 

Redakcja naukowa: Trubalska Justyna, Wojciechowski Łukasz
Liczba stron:
280
Rok wydania: 2020
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-46-4
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-47-1

Opis

Redaktorzy naukowi monografii postanowili przeanalizować kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym, jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego. Głównym kryterium doboru podmiotów był ich realny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego. Poza klasycznymi formacjami mundurowymi, takimi jak Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna zwrócono uwagę, z jednej strony, na rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa, z drugiej – na sektor prywatny. Dużo miejsca w monografii poświęcono podmiotom kształtującym bezpieczeństwo finansowe związane z funkcjonowaniem sektora bankowego oraz podatkowego. Warto podkreślić, że efektywne ściąganie danin umożliwia finansowanie państwowych formacji oraz innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne. Stąd podkreślenie roli instytucji mających realny wpływ na środki dostępne w budżecie państwa oraz mechanizmy ich gromadzenia.

Celem monografii jest przedstawienie konkluzji, które zostały sformułowane przez ekspertów oraz praktyków zajmujących się rożnymi aspektami kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym. Są one efektem pogłębionych badań naukowych nad funkcjonowaniem wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego.

Recenzja

Podejmowana problematyka nie jest zupełnie nowa, można znaleźć jej odzwierciedlenie w innych monografiach naukowych. Jednak w tym opracowaniu autorzy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych służb i rodzajów bezpieczeństwa w sposób niezwykle syntetyczny i merytorycznie poprawny. Przedstawione treści uwidaczniają specyfikę funkcjonowania służb, ich strukturę i główne zadania oraz sposoby współdziałania. Szczególna uwagę zwrócono na współpracę służb z samorządami oraz na tworzenie i podtrzymywanie dobrej relacji ze społeczeństwem. W pełni należy zgodzić się z autorami rozdziałów, że tylko sprawnie funkcjonujące służby są w stanie realizować powierzone im zadania. Do wykonywania tych zadań są potrzebne odpowiednie uwarunkowania prawne, wykwalifikowana kadra oraz nowoczesne metody zwalczania zagrożeń i przestępstw. Słuszne są stwierdzenia podkreślające potrzebę ścisłej współpracy wielu podmiotów, w tym innych informacji, organizacji samorządowych, stowarzyszeń, ale przede wszystkim społeczeństwa. Opracowanie ma znaczącą wartość naukową i dydaktyczną i może być uznane za cenną pomoc dla studentów i nauczycieli realizujących problematykę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym.

Z recenzji dr hab. Andrzeja Pieczywoka, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Akademii Pomorskiej w Słupsku

Monografia stanowi niewątpliwie uzupełnienie istniejących na rynku wydawniczym pozycji dotyczących kształtowania bezpieczeństwa w wymiarze administracyjno-prawnym. Na pochwałę zasługuje rzeczowość opracowania, wyjątkowo klarowna i uporządkowana narracja, komunikatywność tekstu. Monografia charakteryzuje się poprawnością terminologiczną, cechuje ją zwartość i komunikatywność.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Podolak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie