KRYZYSY DOROSŁOŚCI

33,00 

Redakcja naukowa: Wiesław P. Poleszak
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64527-08-1
Dyscyplina: Psychologia
Książka:  33,00 zł

Opis

(…) W kontekście powszechności sytuacji kryzysowych, ich ważności dla jakości życia oraz negatywnych konsekwencji przy niekonstruktywnym poradzeniu sobie z nimi, czytelnik niniejszego opracowania otrzymuje propozycję pogłębienia wiedzy o sytuacjach problemowych, które mają znamiona kryzysu. Zawiera ono charakterystykę wybranych problemów, z którymi boryka się współczesny człowiek. Skoncentrowano się w nim na próbie znalezienia przyczyn doświadczanych trudności, ukazaniu specyficznych sytuacji kryzysowych i wreszcie wybranych sposobów radzenia sobie z nimi.

Recenzja

Monografia ma na celu dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów kryzysu dorosłości – m.in. wielowymiarowych przyczyn, rodzajów, sposobów doświadczania i radzenia sobie w takiej sytuacji oraz do bezpośrednich i/lub odroczonych konsekwencji ich występowania. Autorzy poszczególnych części opracowania poszukiwali odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania zarówno na gruncie teoretycznym, jak również na podstawie wyników badań empirycznych. Projekt wydawniczy jest uzasadniony względami teoretycznymi i praktycznymi. W pierwszym z przedstawionych wymiarów cenne są wyniki analiz, które wskazują na różne aspekty kryzysu dorosłości. Przedstawione wnioski stanowią ważny głos w dyskusji dotyczącej tego typu zagadnienia. Argumentem podkreślającym wagę opracowania w dyskusji na temat różnych wymiarów kryzysu dorosłości jest to, że zamieszczone w nim artykuły w zdecydowanej większości mają badawczy charakter. W związku z tym wnoszą zupełnie nowe treści do analiz na gruncie literatury przedmiotu. Przy tym wnioski prezentowane przez Autorów wynikają z badań cechujących się dobrą metodologią, polegającą na tym, że problemy badawcze zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i logiczny. Przy tym sposób postępowania Autorów cechuje się trafnością zastosowanych narzędzi pomiaru testowanych zmiennych psychospołecznych, adekwatnością doboru grupy w stosunku do postawionych pytań badawczych, rzetelnością w zakresie prowadzonych badań oraz adekwatnością wniosków końcowych w stosunku do uzyskanych rezultatów. W aspekcie praktycznym ukazane przez Autorów prawidłowości mogą zostać wykorzystane przez specjalistów zajmujących się profesjonalną pomocą osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności doprowadzających do kryzysów dorosłości – m.in. psychologów, duszpasterzy, terapeutów, pracowników socjalnych. Książka może również spełniać funkcje podręcznika dla studentów takich kierunków, które kształcą kadry dla instytucji zajmujących się profesjonalnym wspieraniem rozwoju człowieka w różnych okolicznościach życiowych.

Z recenzji prof. dr hab. Iwony Niewiadomskiej