PIECZA ZASTĘPCZA: OD WSPARCIA DO USAMODZIELNIENIA (e-book)

15,00 

Redakcja naukowa: Wiesław Kowalski, Małgorzata Dubis
Liczba stron: 241
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64527-25-8
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 15,00 zł

Opis

Książka dostępna tylko w wersji e-book. Oddajemy w ręce Czytelników publikację, która z pewnością nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z zagadnieniami pieczy zastępczej i procesu usamodzielnienia wychowanków w niej przebywających. Stanowi ona jedynie próbę przybliżenia wybranych kwestii. Publikacja jest formą zwrócenia uwagi na konieczność realnego zauważenia problemów, z jakimi borykają się wychowankowie w czasie trwania procesu usamodzielnienia, jak i po jego zakończeniu. Należy podkreślić, iż dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi trudności w wielu dziedzinach życia powodują również komplikacje omawianych w niniejszej publikacji działań, wywołując i ujawniając nowe potrzeby i wyzwania.

Dodatkowe informacje

Autor

Wiesław Kowalski, Małgorzata Dubis

Recenzja

Problematyka systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wyrażająca się m.in. w działaniach profilaktycznych na rzecz rodzin przeżywających trudności i zagrożonych dysfunkcją zapewnianiu dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zaspokojeniu im podstawowych potrzeb poprzez budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka oraz organizacją systemu pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych należą do istotnych zagadnień pedagogiki i psychologii stosowanej. Treści sygnalizowane w tytule książki mieszczą się w centrum badań różnych specjalności naukowych, m.in. resocjalizacji, prawa, psychoprofilaktyki i psychoterapii, pedagogiki. Trudności doświadczane przez dzieci i młodzież stawiają przed opiekunami zastępczymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej poważne zadania. Wyzwania te są związane nie tylko z opieką nad powierzonymi wychowankami, ale także z podejmowaniem wszelkich starań ze strony opiekunów zastępczych we współpracy z instytucjami, organizacjami dla przygotowania właściwego przebiegu procesów usamodzielnienia wychowanków. Książka stanowi istotny wkład do wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej o trudnościach wychowanków pieczy zastępczej oraz o wyzwaniach dla osób i instytucji państwowych odpowiedzialnych za ten proces. Szczególnym osiągnięciem tej pracy zbiorowej jest uwypuklenie roli zaangażowania osobistego uczestników interakcji wychowawca-wychowanek dla adaptacji do zmieniających się warunków, a tym samym pełnego usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej. Książka jest wartościowa poznawczo i potrzebna ze względów społecznych.

Z recenzji dr  hab. Waldemara Klinkosza