Bezpieczeństwo wewnętrzne na tle zmian w administracji publicznej E-book

35,00 

Redaktor naukowy:  Łukasz Wojciechowski
Liczba stron: 102
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Bezpieczeństwo wewnętrzne
e-ISBN: 978-83-66159-71-6

Tyko wersja E-book!!!!

Opis

Administracja publiczna to obszar podlegający nieustannej ewolucji. Zmiany są pochodną wielu czynników oraz zmiennych zależnych i niezależnych, m.in. nowoczesnych technologii, zmieniających się potrzeb społeczeństwa, struktury wydatków państwa oraz strategii politycznej poszczególnych gabinetów, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej polityki społecznej. Zmieniająca się rzeczywistość administracyjna koreluje z wieloma obszarami, a wśród nich priorytetowe znaczenie ma bezpieczeństwo wewnętrzne. Zapewnianie i kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego odbywa się w dużej mierze przez podmioty publiczne. Efektywność wykonywania przez nie zadań ma realny wpływ na eliminowanie lub neutralizowanie zagrożeń. Jednocześnie pozytywne i negatywne skutki niektórych zmian związanych z ewolucją podmiotów administracji publicznej są widoczne dopiero w perspektywie długoterminowej, stąd konieczność ciągłej ewaluacji i reagowania w razie dostrzeżenia nieprawidłowości. W niniejszej monografii, jak również w innych opracowaniach naukowych można dostrzec wieloaspektowy charakter bezpieczeństwa wewnętrznego. Czynników mających wpływ na ten rodzaj bezpieczeństwa jest tak wiele, że konieczna jest systematyczna współpraca pomiędzy badaczami specjalizującymi się w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa oraz praktykami, którzy realizują te obszary w swojej codziennej pracy. Monografia jest próbą nawiązania takiej współpracy i wieloaspektowego spojrzenia na ewolucję podmiotów administracji publicznej i jej wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne.
Celem monografii jest analiza wybranych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego na tle ewolucji podmiotów administracji publicznej. Redaktor naukowy podjął współpracę z autorami specjalizującymi się w różnych obszarach bezpieczeństwa, wśród których znajdują się także doświadczeni praktycy. W książce analizie poddane zostały zarówno obszary specjalistyczne, takie jak odstrzał sanitarny w formule doraźnych zgrupowań zadaniowych i zarządzanie kryzysowe, jak również problematyka mają realny wpływ na codziennie życie każdego mieszkańca Unii Europejskiej – ochrona danych osobowych. Poruszono też istotną i aktualną problematykę funkcjonowania administracji publicznej zarówno w kontekście zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również z uwzględnieniem specyfiki działania w okresie pandemii COVID-19. Istotnym elementem monografii są także dwa rozdziały związane z problematyką bezpieczeństwa finansowego. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili interesujące konkluzje, a wnioski dotyczące całości opracowania zostały zaprezentowane przez redaktora naukowego w podsumowaniu.
W rozdziale pierwszym Wińczysław Jastrzębski poddał analizie zmiany zakresu uprawnień Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2020 r. Autor opisał zagadnienie doraźnego zgrupowania zadaniowego sformowanego z żołnierzy w celu dokonania odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących. W rozdziale drugim Renata Ostrowska przedstawiła zmiany w systemie zarządzania kryzysowego mające wpływ na bezpieczeństwo
wewnętrzne Polski. Autorka zwróciła uwagę na kwestie administracyjno-prawne oraz praktyczne. W rozdziale trzecim Łukasz Wojciechowski przedstawia rozważania na temat ewolucji systemu ochrony danych osobowych w Polsce i jej wpływu na ochronę prywatności osób fizycznych. Oprócz zwrócenia uwagi na kwestię jednostek, w rozdziale dokonana została również analiza ewolucji systemu pod kontem bezpieczeństwa informacji w wymiarze makrostrukturalnym. Kolejny rozdział zawiera przeprowadzoną przez Kingę Majcher analizę funkcjonowania administracji publicznej w specyficznym okresie pandemii COVID-19. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny autorka skoncentrowała się na wybranych obszarach, uzupełniając jednocześnie swoje opracowanie danymi statystycznymi. W rozdziale piątym Marta Grzeszczuk przedstawia refleksje na temat bezpieczeństwa w świetle ewolucji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Autorka podkreśliła, że w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego bezpieczeństwo może być analizowane z różnych perspektyw, w zależności od podmiotu, którego dotyczy. W kolejnym rozdziale Jacek Leńczuk przedstawia analizę zabiegów legislacyjnych w obszarze materialnego prawa podatkowego mających na celu uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Przedstawiona analiza ma charakter innowacyjny, ponieważ „inżyniera podatkowa” najczęściej jest przypisywana przedsiębiorcom, którzy chcą płacić mniejsze podatki, nie zaś działaniom organów państwowych. W ostatnim rozdziale Tomasz Wołowiec i Łukasz Wojciechowski analizują problematykę kontrasygnaty skarbnika jako elementu zabezpieczającego gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy zwracają uwagę na istotne znaczenie bezpieczeństwa finansowego i jego istotny wpływ na inne obszary związane z bezpieczeństwem sensu largo