ZJAWISKO BEZDOMNOŚCI W ŚWIETLE TEORII I BADAŃ W LUBLINIE I WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

15,00 

Autor: Marian Zdzisław Stepulak, Wiesław Kowalski
Liczba stron: 255
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64527-27-2
Dyscyplina: Psychologia
Książka:  15,00 zł

Opis

W części pierwszej zostały umieszczone dwa rozdziały. Jeden z nich dotyczy bezdomności w aspekcie podstawowej terminologii. Natomiast rozdział drugi ukazuje psychologiczne uwarunkowania bezdomności. Część druga książki stanowi naukową analizę zjawiska bezdomności w spojrzeniu pedagogicznym. W rozdziale pierwszym pokazane są pedagogiczne uwarunkowania bezdomności, w drugim zaś pedagogiczne aspekty działań profilaktycznych wobec zjawiska bezdomności. Trzecia część niniejszej rozprawy stanowi naukowe studium odkrywające socjalny wymiar bezdomności. Część ta składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia problem pomocy socjalnej w Polsce wobec zjawiska bezdomności. W rozdziale drugim naukowej refleksji poddane są problemy etyczno-zawodowe pracownika socjalnego w relacji z bezdomnymi. Część trzecią zamyka rozdział, w którym ukazane jest stanowisko i rola Kościoła katolickiego wobec problemu bezdomności w wymiarze socjalnym. Czwarta część książki ma charakter empiryczny i odnosi się do analizy i interpretacji badań nad zjawiskiem bezdomności w Lublinie i województwie lubelskim. W rozdziale pierwszym zawarte są metodologiczne aspekty badań nad bezdomnością. W rozdziale drugim podjęta jest ilościowa i jakościowa analiza wyników badań nad bezdomnością. W dalszej kolejności umieszczone jest podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań i ogólne zakończenie. Kolejne elementy książki stanowi bibliografia streszczenie w języku polskim i angielskim oraz aneks.

Recenzja

Autorzy dokonali analizy zjawiska bezdomności, z uwzględnieniem kontekstu społecznego, psychologicznego, pedagogicznego i nauki społecznej Kościoła. Jak słusznie zauważyli Autorzy, zjawisko bezdomności stało się dzisiaj jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych w naukach społecznych. Praca w sposób kompleksowy rozpatruje problem bezdomności w trzech podstawowych wymiarach. Po pierwsze autorzy zwracają uwagę na „Psychologiczny wymiar bezdomności”, w którym analizują psychospołeczny syndrom bezdomności. Nie mniej ważny jest osobowościowy syndrom bezdomności. Bardzo istotnym aspektem psychologicznej analizy bezdomności jest problematyka pomocy psychologicznej udzielanej osobom bezdomnym. Należy podkreślić, iż jedną z najtrudniejszych spraw w kontekście psychologicznym jest psychoprofilaktyka bezdomności. Jak dowiedli Autorzy, profilaktyka bezdomności łączy się bowiem z bardzo trudną kondycją współczesnego systemu rodzinnego w Polsce. Drugi wymiar analizy zjawiska bezdomności ujęty jest jako „Pedagogiczny wymiar bezdomności”. W tym aspekcie na uwagę zasługuje naukowa refleksja na temat przyczyn bezdomności, a także rodzajów form wsparcia dla osób bezdomnych. Należy też wspomnieć o pedagogicznych strategiach działań profilaktycznych, które mają za zadanie zapobiegać bezdomności. Jedna z takich form działania ma charakter wybitnie instytucjonalny, druga zaś dotyczy indywidualnej pracy profilaktycznej z osobami bezdomnymi, jednakże analizowana jest w kontekście polityki społecznej państwa. Trzeci, „Socjalny wymiar bezdomności” w szczególny sposób akcentuje analizę pomocy socjalnej w Polsce wobec zjawiska bezdomności. Ważne jest również profesjonalne dokonanie analizy samego podjęcia pracy socjalnej w kontekście bezdomności. Kolejny ważny problem ujęty w tej pracy to ubóstwo.

Z recenzji prof. dr hab. Janusza Sobonia