SYSTEM RODZINNY W UJĘCIU TEMPORALNYM. PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ

80,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz
Liczba stron: 349
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-37-1
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 80,00 zł

Opis

Prezentowana książka i zamieszczone w niej artykuły są zbiorem naukowych i praktycznych rozważań dotyczących rodziny w ujęciu temporalnym. Jednocześnie jest ona kontynuacją problematyki zainicjowanej w pierwszej książce Wybrane zagadnienia z psychologii czasu. Teoria i praktyka wydanej pod redakcją M. Z. Stepulaka, J. Łukasiewicza, M. Pawelec i E. Pękalskiej. Razem stanowią one szerokie kompendium wiedzy dotyczące psychologii czasu i perspektywy temporalnej w spojrzeniu na system rodzinny. Zawierają wiedzę teoretyczną będącą podstawą dla zrozumienia problematyki temporalnej oraz wnioski z empirycznych badań, dając materiał do rozważań dla praktyków na co dzień pracujących z rodzinami w szerokim kontekście ich funkcjonowania.

(…) Niniejsze opracowanie zawiera badawcze spojrzenie na system rodzinny w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pierwsza część prezentuje problematykę transmisji międzypokoleniowej dotyczącej funkcjonowania systemów rodzinnych w aspekcie różnorodnych czynników stanowiących o ich specyfice.

Część dotycząca teraźniejszości ponownie porusza kwestię rodzin z  problemem alkoholowym, ale tym razem jako aktualny obszar działań pracownika socjalnego.

Ostatnią część książki pokazującą perspektywy, szanse i  zagrożenia otwiera zaprezentowana przez M. Stepulaka futurystyczna wizja małżeństwa i  rodziny w  świetle aktualnej refleksji naukowej (…)

Recenzja

W dotychczasowe badania nad rodziną doskonale wpisuje się przygotowana do druku książka pt. „System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” po redakcją M.Z. Stepulaka i J. Łukasiewicza. Wypełnia ona mało eksplorowany dotychczas obszar życia rodzinnego. Za novum opracowania przemawia w równym stopniu podjęta problematyka, jak też oryginalne i odważne podejście metodologiczne, jakim jest perspektywa temporalna. Doświadczenie przemijania jest jednym z najbardziej osobistych doświadczeń człowieka. Być może dlatego motyw czasu tak często powraca w rozważaniach filozoficznych. Nauki społeczne, zwłaszcza socjologia i psychologia, traktują czas jako konstytutywny, definicyjny czynnik zmiany społecznej (…) Redaktorzy książki i autorzy tekstów nie pozostali jedynie na opisie prostych ilościowych zmian w czasie. Przyjmując temporalną perspektywę, sięgnęli w swych analizach znacznie głębiej – do „jakościowych” aspektów czasu (…)

Z naukowego punktu widzenia temporalna perspektywa badań systemów rodziny przynosi bardzo interesujące efekty poznawcze oraz odkrywa możliwości praktycznego zastosowania wyników. Większość analiz, obok solidnej teoretycznej części, zawiera aktualne badania własne.

Z recenzji ks. dr. hab. Kazimierza Święsa