SPOŁECZNO-PRAWNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO III RZECZYPOSPOLITEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA

55,00 

Redakcja naukowa: Marek Gąska
Liczba stron: 238
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-61-6
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 55,00 zł

Opis

Na opracowanie pt. Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia złożyły się teksty pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Sztuki Wojennej oraz pracowników instytucji kształtujących praktyczny wymiar bezpieczeństwa. Opracowanie poświęcone jest różnym aspektom bezpieczeństwa Polski, składa się z dziewięciu rozdziałów, które zostały podzielone na podrozdziały. W prezentowanej monografii zostały przedstawione wybrane zagadnienia bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej w ujęciu przedmiotowym.

Recenzja

Przedstawiony do recenzji materiał wyczerpuje definicję monografii naukowej. Jest to opracowanie spójne i wieloaspektowe. Poszczególne rozdziały powstały w oparciu o udokumentowany materiał badawczy, analityczny. W warstwie metodologicznej monografia jest zróżnicowana, ale świadczy iż Autorzy posługują się znanymi w naukach społecznych metodami badawczymi (opis, analiza dokumentów, metoda dogmatyczna, studia porównawcze, studia przypadków). Monografia napisana jest poprawnym językiem, warstwa redakcyjna nie budzi również zastrzeżeń. Po lekturze pracy mam przekonanie, iż jest to dzieło wartościowe warte opublikowania i szerokiego rozpowszechniania wśród praktyków oraz studentów kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, administracja i zarządzanie publiczne.

Z recenzji dra hab. Marka Leszczyńskiego, prof. UJK w Kielcach

Monografia jest interesującą publikacją, która uzupełnia wciąż jeszcze ilościowo ubogą literaturę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. W mojej opinii może ona zostać wykorzystana zarówno podczas procesu dydaktycznego (dla studentów wyższych uczelni oraz funkcjonariuszy pracujących w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jak i podczas indywidulanych studiów i analiz osób tą problematyką zainteresowanych.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Posłusznej, WSOSP w Dęblinie