Psycholog w szkole: Koncepcje

90,00 

Red. nauk.: Zbigniew B. Gaś
Liczba stron: 171
Rok wydania: 2024
Dyscyplina: Psychologia
ISBN – wersja drukowana: 978-83-67550-11-6

Kategorie: , Tagi: , , Product ID: 3891

Opis

KOMU I DO CZEGO POTRZEBNY JEST W SZKOLE PSYCHOLOG? (Zbigniew B. Gaś)

Zgłaszany przez różne środowiska od dziesiątek lat postulat zwiększenia dostępności profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i wychowawców doczekał się sformalizowania i realizacji przez zatrudnienie psychologów praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce. Wykonano więc milowy krok, który spotkał się jednak z bardzo zróżnicowanymi reakcjami wśród wszystkich osób i środowisk, których to innowacyjne działanie Ministerstwa Edukacji i Nauki bezpośrednio dotknęło. Upowszechnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego w takiej postaci uruchomiło refleksje wynikające z poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog?”. Spróbujmy zatem uporządkować najważniejsze zagadnienia związane z tym pytaniem.

CZY SZKOŁA MOŻE WSPIERAĆ DZIECKO, NIE WSPIERAJĄC RODZICÓW I RODZINY? (Maria Ryś)

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu wydaje się oczywista – wspierając dziecko, warto, a niejednokrotnie nawet trzeba, wspierać jego rodziców i rodzinę. Należałoby jednak głębiej zastanowić się nad relacjami pomiędzy szkołą i rodziną, bo charakter wspierania dziecka przez szkołę warunkowany jest wieloma czynnikami, wśród których funkcjonowanie szkoły oraz systemu rodzinnego mają szczególne znaczenie. Warto w tym celu przeanalizować doniesienia z badań. Szkoła pełni kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju uczniów, nie tylko pod względem edukacyjnym, ale także społeczno-emocjonalnym. Wielu uczniów doświadcza różnych wyzwań w swoim życiu rodzinnym, co może wpływać na ich funkcjonowanie w szkole. Współpraca między szkołą, rodzicami a rodziną jest powszechnie uznawana za kluczowy element sukcesu edukacyjnego i dobrostanu uczniów. Tak więc w tym artykule podjęte zostaną zasadnicze tematy: jakie warunki ze strony środowiska szkolnego powinny być spełnione, aby szkoła rzeczywiście wspierała rozwój dzieci, w jakim zakresie szkoła może (powinna) wspierać dziecko, jakie są zadania szkoły w tym zakresie w przypadku rodziny prawidłowej, a jakie w przypadku rodziny dysfunkcyjnej.

KILKA WAŻNYCH TEZ O ZACHOWANIACH RYZYKOWNYCH NASTOLATKÓW ONLINE I ICH PROFILAKTYCE (Jacek Pyżalski)

Zagrożenia zdrowia psychicznego młodych ludzi związane z używaniem technologii przynajmniej od dwóch dekad przyciągają sporo uwagi profesjonalistów, ale także decydentów w obszarze oświaty. Poczucie zagrożenia prowadzi często do stosowania prostych, nie zawsze możliwych do wprowadzenia rozwiązań, jak przykładowo radykalna reglamentacja lub zakaz używania urządzeń cyfrowych w środowisku szkolnym lub domowym (por. Kvardova i in., 2019). Co więcej, rozwiązania takie, w tym te wykorzystujące technologie cyfrowe (np. automatyczne detektory treści agresywnych), budzą często wątpliwości natury etycznej, związane z łamaniem praw młodych ludzi, np. prawa do prywatności (Milosevic i in., 2023; Van Royen i in., 2016, Vandebosch i in., 2022). Rozwiązania takie bazują oczywiście na lęku przed potencjalnymi szkodami, jakie używanie mediów (głównie internetu) może spowodować u młodych ludzi i często w tym kontekście panuje przekonanie, że kiedy chcemy chronić młodych ludzi, to sposób, w jaki to robimy, jest drugorzędny, a cel uświęca środki. Z drugiej strony, słyszymy często o tym, że technologie stanowią doskonałe narzędzie edukacyjne, a także narzędzie komunikacyjne, które może służyć budowaniu relacji, twórczości i innym pozytywnie wartościowanym działaniom. Za takim ujęciem idzie z kolei często bezkrytyczne włączanie technologii do pracy szkoły. Obydwa przedstawione tu ujęcia, które mają przecież swoje wyraźne przełożenie na praktykę dydaktyczną i wychowawczą, wydają się być w sprzeczności. W rzeczywistości jednak wcale sobie nie zaprzeczają, gdyż to sposób wykorzystania technologii, czy też przez samych młodych ludzi, czy wychowawców, warunkuje skutki takiego wykorzystania. Warto zatem eksplorować, od czego zależy to, jakie skutki będzie miało wykorzystanie narzędzi cyfrowych i internetu przez młodych ludzi.

Recenzja

Z recenzji:

Uwzględniając to, z jakimi problemami psychologicznymi borykają się w dzisiejszych czasach uczniowie szkół, należy uznać, że tematyka podjęta w książce Psycholog w szkole: koncepcje jest niezwykle aktualna. Bowiem rola psychologa szkolnego jest nie tylko związana z problemami patologicznymi czy trudnościami edukacyjnymi. Psycholog angażuje się w m.in. działania promujące ogólny rozwój uczniów, budowanie poczucia własnej wartości czy rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Książka Psycholog w szkole: koncepcje to cenne i wartościowe opracowanie, które z powodzeniem łączy teorię z praktyką. Ukazuje wszechstronną rolę psychologa
w szkole jako kreatora wspierającego i przyjaznego w środowisku edukacyjnym. Całość stanowi cenną pozycję dla praktyków i badaczy zajmujących się psychologią edukacyjną.
dr hab. Wiesław Kowalski

Otrzymujemy do rąk i głów kolejną świetnie skonstruowaną publikację naukową powstałą
„pod piórem” guru polskiej psychoprofilaktyki prof. Zbigniewa B. Gasia. Podjęta
problematyka odpowiada wyzwaniom, jakie we współczesnej szkole – a może szerzej: we współczesnym społeczeństwie – stają przed psychologami, pedagogami, wychowawcami i rodzicami oraz instytucjami oświatowymi w zakresie wsparcia psychopedagogicznego dzieci i młodzieży. W monografii przygotowanej przez elitę polskich naukowców i praktyków (m.in. Maria Ryś, Jacek Pyżalski, Krzysztof Ostaszewski, Henryk Gasiul) znajdujemy rzetelne analizy i głęboko przemyślane wskazówki odnośnie do przekształcania rzeczywistości według maksymy bonum humanum. Szerokie spektrum tej publikacji – od istoty pracy psychologicznej w szkole przez jej aspekty etyczne, zagadnienia współpracy szkoła – rodzice, problematykę zachowań samobójczych nastolatków po ryzykowne zachowania w sieci i seksting – czyni z niej najwyższej jakości źródło wiedzy oraz humanistycznej refleksji.
dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko