PROFESJONALNA PROFILAKTYKA W SZKOLE: NOWE WYZWANIA

20,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Liczba stron: 314
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-62074-18-1
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 20,00 zł

Opis

(…) profilaktyka w szkole, aby była skuteczna, musi być profesjonalna. Oznacza to, że winna się opierać na rzetelnych podstawach teoretycznych, być prowadzona przez kompetentnych specjalistów, odpowiadać na zdiagnozowane zapotrzebowanie, uwzględniać istniejące lokalne uwarunkowania, integrować działania wszystkich osób znaczących, a w efekcie służyć jednostce i społeczeństwu.

Profesjonalizacji profilaktyki w szkole służy również niniejsza publikacja. Zawiera ona szereg opracowań, które z jednej strony prezentują podstawy teore­tyczne dla prowadzenia działań profilaktycznych w szkole (część I), zaś z drugiej przybliżają wyniki badań prowadzonych w grupach uczniów przejawiających różnorodne zachowania problemowe oraz inicjatywy, które stwarzają szansę na korektę tych zachowań (część II). Autorami tych opracowań są zarówno badacze, jak i praktycy, a tym co ich łączy jest zaangażowanie w praktyczne podwyższanie standardów profilaktyki w szkole.

Recenzja

Zarówno gremia naukowe, jak i nauczyciele, wychowawcy, rodzice podejmują wciąż nowe wyzwania dotyczące tworzenia środowisk wspierających wychowanie dzieci i młodzieży. Wśród tych zaangażowań szczególne miejsce zajmują te koncepcje, które proponują wdrażanie działań wspierających integralny rozwój dziecka, ukierunkowany na osiąganie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

(…) Koncepcja prof. Gasia ujmująca profilaktykę jako działania kompensujące niedostatki wychowania i obejmujące trzy podstawowe nurty działania (wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu) wpisała się już na trwałe w tworzone programy wychowawcze i profilaktyczne w wielu polskich szkołach i placówkach wychowawczych.

(…) Wielokrotnie podkreślana przez prof. Z. Gasia konieczność kompleksowości profilaktyki szkolnej oznacza potrzebę współdziałania różnych środowiska i wspólnego zaangażowania szerokiego kręgu osób – nauczycieli, rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów, jak również pracowników administracji szkolnej, którzy zjednoczą swoje wysiłki na rzecz wspólnego dobra, jakim jest troska o wychowanie młodego pokolenia. Recenzowana książka wychodzi naprzeciw tym postulatom dostarczając rzetelnej wiedzy, ciekawych ujęć naukowych, opracowań najbardziej aktualnych zagadnień i problemów jawiących się w profilaktyce.

Poruszane w książce problemy stanowić mogą inspirujący materiał do dyskusji – również tej wykraczającej poza problematykę profilaktyki – dyskusji dotyczącej integracji wielu środowisk wokół wychowania młodego pokolenia, przekazywania spójnego systemu wartości, potrzeby stawania się autorytetem dla młodego pokolenia – co staje się coraz bardziej widoczną potrzeba naszych czasów nie tylko w odniesieniu do nauczycieli, czy wychowawców, ale także rodziców.

prof. UKSW dr hab. Maria Ryś
Kierownik Podyplomowego Studium
Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
UKSW