POZYTYWNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ

75,50 

Redakcja naukowa: Wiesław Kowalski, Anna Włoszczak-Szubzda, Magdalena Głowacka
Liczba stron: 214
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-47-0
Dyscyplina: Psychologia, Nauki o zdrowiu, Pedagogika
Książka: 75,50 zł

Opis

Niniejsza praca obejmuje 10 artykułów opracowanych przez autorów zajmujących się szeroko pojętym problemem starzenia się społeczeństwa. Monografię otwiera artykuł Stanisława Kosińskiego oraz Magdaleny Florek-Łuszczki pt. Partycypacja polskich socjologów w kreowaniu gerontologii i jej profesjonalnego stowarzyszenia. Autorzy artykułu przedstawiają genezę i początkowe dzieje gerontologii, gerontologię społeczną jako dyscyplinę naukową i niektóre jej osobliwości. Artykuł uwzględnia także polskich socjologów zasłużonych w wykreowaniu i rozwoju gerontologii społecznej, jak również działalność Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Następny artykuł, autorstwa Anny Włoszczak-Szubzdy i Mirosława Jerzego Jarosza, dotyczy profilaktyki dobrego starzenia się, diagnozy stanu oraz obszaru działań profilaktycznych. Kolejny artykuł, przygotowany przez Katarzynę Pawlikowską-Łagód oraz Jarosława Saka, omawia zjawisko agresji i przemocy wobec osób starszych, z uwzględnieniem skali zjawiska, przyczyn oraz sposobu zapobiegania. Zbigniew Orzeł w swoim artykule prezentuje stacjonarną opiekę senioralną i długoterminową w Polsce, zestawiając ją z doświadczeniami Francji. Autor omawia demografię starzejących się społeczeństw Polski i Francji, organizację opieki senioralnej i długoterminowej w Polsce oraz we Francji. Agnieszka Oziębło, Maria Pieniążek, Maria Pyć, Jolanta Dziewulska, Joanna Girzelska, Beata Biernacka przygotowały dwa artykuły. Pierwszy dotyczy procesu starzenia się ludności polskiej i niemieckiej. Uwzględniono w nim dane demograficzne, współczynnik dzietności, przyrost naturalny, wskaźnik obciążenia demograficznego oraz prognozy w tym zakresie na lata 2015-2050 w Polsce i Niemczech. Drugi z kolei przedstawia formy finansowania ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech, ze wskazaniem źródeł finansowania oraz poziomu wydatków na opiekę zdrowotną w Niemczech. Kolejny artykuł, autorstwa Magdaleny Głowackiej, Iwony Jareckiej i Joanny Girzelskiej, dotyczy form aktywności osób starszych i ukazuje ich aktywność społeczną, edukacyjną i kulturalną. Opinie studentów pielęgniarstwa o sytuacji osób starszych prezentuje artykuł autorstwa zespołu w składzie: Joanna Girzelska, Beata Biernacka i Magdalena Głowacka. Lech Panasiuk, w swoim opracowaniu „Lekarz rodzinny wobec problemów geriatrycznych”, omawia zagadnienia związane z podstawową opieką zdrowotną, rozwój medycyny rodzinnej w Polsce oraz rolę lekarza rodzinnego w procesie starzenia się społeczeństwa. Opracowanie zamyka artykuł Wiesława Kowalskiego przedstawiający rolę i zadania władz samorządowych na rzecz pozytywnego starzenia się społeczeństwa polskiego. Autor we wstępie przedstawia argumenty związane z koniecznością tworzenia polityki senioralnej w naszym kraju, następnie, na przykładzie Lublina, omawia planowane działania władz rządowych i samorządowych w realizacji polityki senioralnej. Prezentowane w monografii artykuły dotyczą problemu starzenia się społeczeństwa w  ujęciu wielowymiarowym. Pokazują one, jak pilną potrzebą jest budowanie strategii, która pozwoli postrzegać okres starości jako czas pozytywny – godnego życia, aktywności, realizacji marzeń, przebiegający w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia.