POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC OSÓB STARSZYCH Teoria i badania TOM 4

0,00 

POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC OSÓB STARSZYCH. TEORIA I BADANIA TOM 4
Autorzy: Jacek Łukasiewicz, Wiesław Kowalski

Liczba stron: 150
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Psychologia
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-76-1

POBIERZ PLIK PDF: POSTAWY SPOŁECZNE Tom 4


Brak w magazynie

Opis

Starość to naturalny i nieuchronny etap ludzkiej egzystencji, związanej ze zmianami fizycznymi organizmu, wychodzeniem z niektórych ról społecznych – zwłaszcza związanych z życiem zawodowym i koniecznością wchodzenia w nowe role. Forma i treść tych nowych ról jest konsekwencją kulturowych pojęć starości i wpisane są w procesy starzenia, a dotyczą specyficznych zasobów konkretnych ludzi w wieku senioralnym, ich psychicznych i fizycznych możliwości wpływania na własne, zmieniające się życie. Oblicza starości mogą być zatem bardzo różne, stwarzając pewne podsumowanie nie tylko wcześniejszych etapów życia, ale również adaptacji do wejścia w okres senioralny. W tym czasie mogą też wystąpić nieprzewidziane okoliczności, związane z sytuacją rodzinną lub stanem zdrowia.

Wiedza i płynące z praktyki społecznej doświadczenia pokazują, że potencjał człowieka zależy nie tylko od jego własnych zasobów kulturowych, edukacyjnych czy ekonomicznych. Realizacja podmiotowości seniora w znacznym stopniu uzależniona jest od właściwej dla danego społeczeństwa kultury starości, która będąc nieuniknionym faktem funkcjonowania społeczeństwa determinuje sposób postrzegania oraz oceniania własnej i cudzej starości w aspekcie fizycznym, psychicznym oraz intelektualnym. W obliczu wzrastającej liczby osób starszych w poszczególnych państwach, w tym także w Polsce, tematyka senioralna staje się coraz częstszym przedmiotem badań i analiz naukowych.

Przedmiotem tego opracowania jest problematyka teoretyczno-badawcza związana z funkcjonowaniem osób starszych, a szczególnie postawy społeczeństwa wobec osób starszych. Doświadczenie i mądrość życiowa to największe atuty starości. Warunkują one zasadnicze funkcje oraz oczekiwania społeczne, formułowane pod adresem osób starszych. Postrzeganie starości, jej znaczenie i rola w społeczeństwie zależą między innymi od ogólnie przyjętej hierarchii wartości. Liczne badania wskazują, że tam, gdzie wysoko ceni się rozum i doświadczenie, starość jest także ceniona i szanowana. Natomiast tam, gdzie dominuje kult ciała i wartości witalne, największe znaczenie przypisuje się młodości.

 

Z recenzji:

Monografia naukowa autorstwa Jacka Łukasiewicza i Wiesława Kowalskiego wprowadza czytelnika w problematykę starości. Prezentuje szeroko temat kształtowania się postaw społeczeństwa wobec ludzi w podeszłym wieku. Omawia genezę tych postaw oraz czynniki, które wpływają na ich kształtowanie. Autorzy zwracają uwagę na zjawisko ambiwalencji postaw wobec seniorów występującej w różnych pokoleniach; współwystępowanie postaw pozytywnych, jak i negatywnych.
Publikacja przybliża również problemy funkcjonowania osób starszych w dzisiejszym społeczeństwie. Podkreśla nie tylko trudności wynikające z wieku, ale przede wszystkim zwraca uwagę na wartość życia, satysfakcję życiową i aktywność ludzi starszych. Niewątpliwą wartością monografii jest prezentacja wyników badań nad postawami wobec seniorów, tak międzynarodowych, jak i polskich. Autorzy zaprezentowali również własne narzędzie badawcze Skalę Postaw wobec Seniorów oraz wyniki badań własnych. Skala ta z powodzeniem może być wykorzystana do celów badań naukowych z obszaru psychologii, pedagogiki, socjologii czy nauk medycznych.
dr hab. Józef Stachyra

Zaprezentowana publikacja posiada duże walory poznawcze oraz – z uwagi na jej nowatorski charakter – ma istotne znaczenie praktyczne. Monografia prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny. Autorzy przedstawiają w niej wiarygodne wyniki własnych badań, a także wykorzystują aktualną literaturę przedmiotu. Publikacja porządkuje dotychczasową wiedzę w zakresie problematyki senioralnej oraz omawia nowe problemy związane
z aktywnością ludzi w podeszłym wieku.
dr hab. Jerzy Doroszewski