WIOSNA JESIENI. WYBRANE ASPEKTY SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ OSÓB STARSZYCH TOM 3 (otwarty dostęp)

0,00 

WIOSNA JESIENI. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OSÓB STARSZYCH TOM 3
Redakcja naukowa: Adam Raczkowski, Marcin Stencel, Jacek Łukasiewicz, Wiesław Kowalski, Teresa Aczynovicz

Liczba stron: 184
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Psychologia
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-75-4

POBIERZ PLIK PDF:WIOSNA JESIENI. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OSÓB STARSZYCH TOM 3


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2896

Opis

Współczesne zainteresowania problematyką starości wiążą się z faktem postępującego dość dynamicznie starzenia się społeczeństwa i zwiększającego się udziału osób starszych w ogólnej strukturze społecznej. Brak jest jednak jednoznacznego stanowiska w zakresie kryteriów określających początki starości. Wydłużająca się średnia długość życia człowieka, która jest spowodowana jego indywidualnym tempem starzenia, a także różnymi objawami starości zarówno w wymiarze biologicznym, jak i psychospołecznym nie sprzyja jednoznacznemu określeniu początku starości.
Wchodzenie człowieka w okres starości nie oznacza stabilizacji rozwojowej, daje zrozumienie poczucia sensu własnego życia, poczucie spełnienia, satysfakcji i zadowolenia, ale stawia także kolejne zadanie związane z tym okresem życia, w tym również problemy związane z ograniczeniami i trudnościami. Do sytuacji dość trudnych tego okresu zalicza się obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, utratę osób bliskich, utratę dotychczasowego statusu zawodowego, społecznego i ekonomicznego, zmniejszenie poczucia znaczenia i przydatności w grupie, zwłaszcza zmianę perspektywy czasowej, w tym zbliżająca się perspektywę śmierci, a także zależność od innych ludzi czy też instytucji świadczących usługi dla osób starszych. Proces psychospołecznego funkcjonowania osób w podeszłym wieku, jak również adaptacji do starości jest w znaczącym stopniu zróżnicowany. Wydaje się, że zasadniczym czynnikiem wpływającym na jakość procesów starzenia i przystosowania się do starości jest pozytywna lub też negatywna ocena bilansu własnego życia. Efektywna adaptacja do starości polega między innymi na radzeniu sobie z problemami codziennymi, zdolności sprawowania kontroli nad procesem starzenia się, jak również dbałości o jakość życia w warunkach doświadczania utraty wielu wartości. Okres pandemii jest tego szczególnym przykładem. Pozytywna postawa, optymistyczne patrzenie na ten okres życia, dotyczące zarówno własnej starości, jak i innych ludzi w znacznym stopniu może przyczynić się do czerpania satysfakcji z życia. Ważnym elementem tego okresu są też więzi międzypokoleniowe. Wydaję się, że dzisiejsze czasy charakteryzujące się szybkim rozwojem techniki oraz tempem naszego życia, nie zawsze sprzyjają docenianiu doświadczeń zdobywanych z wiekiem. W aktualnej rzeczywistości, gdzie głównie stawia się na młodość można mieć wrażenie, że ludzie w starszym wieku są zbędni, a czasami dość kłopotliwi i w wielu przypadkach odsuwa się ich od życia zawodowego i społecznego. A przecież oni mogą być wartościowymi przekaźnikami kultury, tradycji, wiedzy, obyczajów i mądrości życiowej. Należy więc często stawiać sobie pytanie – co należy robić, aby tym osobom chciało się dalej żyć i mieć satysfakcję z tego życia? Problematyka starzenia powinna
zmuszać nas do prowadzenia wszechstronnych badań nad tym nieodłącznym dla każdego człowieka etapem życia. Niniejsza publikacja „Wybrane aspekty życia osób starszych” obejmuje dwie
części. W pierwszej części opracowania zamieszczonych jest jedenaście rozdziałów obejmujących różnorodną problematykę starości. Druga część opracowania zawiera szesnaście rozdziałów poświęconych okresowi życia ludzi starszych, a także form wsparcia i pomocy osobom w wieku senioralnym. Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele ośrodków naukowych Polski, Białorusi, Rosji i Turcji. Celem jaki przyświecał autorom poszczególnych tekstów i opracowań była nie tylko próba przybliżenia problematyki starzenia się społeczeństwa, ale także pobudzenia czytelnika do refleksji nad własnym życiem i sposobem przygotowania się do tego etapu, który przypisany jest każdemu – obecnie albo w przyszłości, i stanowi jeden z okresów, w którym realizowane zadania i czerpanie satysfakcji zależą w znacznym stopniu od dojrzałości i mądrości życiowej.

Z recenzji:

Na tle współczesnej literatury naukowej, wydawanej zarówno w Polsce, jak i poza jej
granicami, wielodyscyplinarna monografia naukowa w całości poświęcona fenomenologii
starości oraz mechanizmom i prawidłowościom procesu starzenia się człowieka,
stanowi dużą rzadkość. Proponując obiektywny i wyważony pogląd na możliwości
i ograniczenia, zyski i straty wieku podeszłego w strukturze kompletnego cyklu
ludzkiego życia, monografia przyczynia się do obalenia wciąż rozpowszechniającego się
w społeczeństwie pesymistycznego stereotypu postrzegania seniorów. Na podstawie głębokiej
syntezy teorii, empirii i praktyki, autorzy monografii ukazują istotne czynniki, niezbędne
składniki i niezawodne kryteria dla optymalizacji fizycznego, społecznego i psychicznego
funkcjonowania człowieka w okresie starzenia się. Tekst książki zawiera wiele pożytecznych
wskazówek, pozwalających na prowadzenie satysfakcjonującej egzystencji w późnej porze
ludzkiego życia, wskazówek kierowanych zarówno dla osób w wieku podeszłym, jak i dla ich
opiekunów.
Prof. dr hab. Konstantyn Karpiński