POLSKA I WIELKA BRYTANIA W OBLICZU STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

20,00 

Redakcja naukowa: dr hab. Mirosław J. Jarosz, dr Anna Włoszczak-Szubzda, dr hab. Wiesław Kowalski
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-62074-63-1
Liczba stron: 247
Dyscyplina: Nauki o zdrowiu, Pedagogika
Książka:  20,00 zł

Opis

Ukazanie się monografii, która ujmuje problematykę starzenia się populacji jako procesu współczesnego świata jest wydarzeniem na miarę problemu globalnego, który nie jest docenianym przez instytucje państwowe od wielu lat. Rosnące zainteresowanie tym problemem w środowiskach naukowych wynika ze zrozumienia jego doniosłości w życiu naszego kraju, jak i potrzeby kompleksowego ujęcia w prognozach przyszłości całego społeczeństwa. Ekspertyzy wskazują na niedomagania edukacyjne, zdrowotne, ekonomiczne, a nade wszystko instytucjonalne w opiece nad osobami starszymi. Istnieje potrzeba uświadomienia władzom każdego kraju skali tego zjawiska, jego aspektów humanitarnych, ekonomicznych a także niezbędnych działań praktycznych.

Uświadomienie sobie tych faktów wydaje się być istotne nie tylko z punktu widzenia demografów, ale także ekonomistów, polityków społecznych czy pracowników służby zdrowia oraz służb socjalnych. Ukazanie się tej cennej publikacji jest wyrazem potrzeby, konieczności i ważności problemu terytorialnego i globalnego.

Treści publikacji są ujęte w zagadnienia dotyczące starości, sytuacji demograficznej ludzi starych, funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym jak również identyfikacji potrzeby osób w wieku geriatrycznym.

Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Teresy Bernadetty Kulik

Recenzja

Książka powstała na bazie naukowego seminarium, które odbyło się w 2011 roku w Lublinie. Zgromadziło ono specjalistów z dziedziny pomocy społecznej z Wielkiej Brytanii, a także przedstawicieli instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego oraz naukowców. Wszyscy ci w różnych aspektach podejmują problem starzenia się społeczeństwa. Recenzowana prezentacja zawiera 17 odrębnych artykułów, zarówno autorów polskich, jak i brytyjskich, co wyraźnie podkreśla międzynarodowy charakter badań i konkretnych, pragmatycznych działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa.
Książka stanowi dzieło o wysokich walorach naukowych i dydaktycznych. Uwzględnione są tutaj najnowsze badania oraz ukazane wieloaspektowe spojrzenie na problem starzenia się społeczeństwa w Polsce i Wielkiej Brytanii. Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w tym względzie, a przede wszystkim do pracowników instytucji rządowych i samorządowych, studentów a także kierowana jest do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników i filozofów, osób starszych i ich systemów rodzinnych.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Mariana Zdzisława Stepulaka