WYBRANE PROBLEMY ETYCZNO-ZAWODOWE W PRACY SOCJALNEJ

10,00 

Autor: Marian Zdzisław Stepulak
Liczba stron: 161
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-62074-53-2
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 10,00 zł

Opis

Celem teoretycznym rozprawy będzie ukazanie i zaproponowanie pewnych autorskich strategii i koncepcji działalności etyczno-zawodowej pracownika socjalnego z wybranymi grupami osób wykluczonych społecznie. Celem praktycznym pracy jest pokazanie koherentnej koncepcji specyficznej aktywności zawodowej pracownika socjalnego dla studentów takich kierunków studiów jak: praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, psychologia, pedagogika, politologia, medycyna. Wydaje się, iż niniejsza książka może służyć samym pracownikom socjalnym, pracownikom administracji rządowej i samorządowej oraz samym osobom wykluczonym społecznie. Metoda zastosowana w pracy to krytyczna analiza i synteza koncepcji i teorii naukowych oraz dokumentów ustawodawczych. Na tej bazie możliwe będzie stworzenie własnej autorskiej koncepcji odnoszącej się do działalności etyczno-zawodowej pracowników socjalnych.