PEDAGOGIKA FROEBLA – WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELI, SZANSĄ DLA DZIECI. TEORIA I PRAKTYKA

30,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak, Małgorzata Sitarczyk
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-62-3
Dyscyplina: Pedagogika, Psychologia
Książka: 30,00 zł

Opis

Publikacja zatytułowana Pedagogika Froebla – wyzwaniem dla nauczycieli i szansą dla dzieci stwarza okazję do refleksji nad tradycyjnymi i nowymi koncepcjami metodycznymi, a także prezentuje praktyczne doświadczenia w stosowaniu metody Froebla przez pedagogów z Polski i z Ukrainy. Jej zasadniczym przesłaniem, kierowanym do nauczycieli jest idea Froebla, zgodnie z którą podstawą metodyki jest naśladowanie myśli, nie formy. Nie materiał jest najważniejszy, ale sposób myślenia, działania i pracy z dziećmi. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny. Zawiera treści z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, historii, nauk o rodzinie, teologii i logopedii. Należy podkreślić, iż jednym z  podstawowych zagadnień, podejmowanych przez Froebla w  kontekście jego idei okazywania szacunku dla dziecka i  jego indywidualności, była zabawa. Zabawa jest jednym z wymiarów aktywności ludzkiej, która w szczególny sposób bazuje na wyobraźni. Można mówić o zabawie dobrowolnej i spontanicznej. Jest ona podejmowana dla przyjemności z uczuciem napięcia i  radości według dobrowolnie przyjętych, ale bezwarunkowo obowiązujących reguł. Zabawa czerpie treści z życia społecznego i tworzy subiektywny świat, odmienny od codzienności, stanowi czynnik umożliwiający rozwój osoby i jej uspołecznienie (Leśniak, 2014, s. 1133).

Recenzja

Recenzowana przeze mnie praca znakomicie wpisała się w nurt rozważań o szkole, z jakim mamy obecnie do czynienia. XXI wiek, z szansami i zagrożeniami, jakie niesie, postawił przed szkołą ogromne wymagania, dla których szansą może być właśnie tzw. pedagogika konstruktywistyczna. Współczesna szkoła nie może być tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale powinna także tworzyć warunki do rozwijania w uczniach własnej aktywności, inicjatyw, umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Od szkoły XXI wieku wymaga się także, by stwarzała klimat bezpieczeństwa, dawała swoim wychowankom poczucie godności oraz umożliwiała im wszechstronny rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu myśleniu.

Mając na uwadze sprostanie tym wymaganiom nowoczesności, tworzy się i wdraża obecnie wiele innowacji pedagogicznych, warto jednak zwrócić uwagę na nieprzemijającą wartość określonych poglądów i idei pedagogów, które, choć tworzone w odmiennych od dzisiejszych warunkach cywilizacyjnych, politycznych, społecznych czy kulturowych niosą uniwersalną wartość. Jedną z takich koncepcji jest tzw. pedagogika fröeblowska, interesująco, szeroko i wieloaspektowo opisywana w recenzowanej przeze mnie pracy, w której międzynarodowe grono autorów dokonało doskonałej analizy szerokiego spektrum zagadnień pedagogiki autorstwa F.Fröebla. Takie pozycje na rynku wydawniczym zawsze cieszą, gdyż zachowywanie i kultywowanie jego tradycji oznacza krzewienie jego idei wspierania dzieci i opiekowania się nimi, traktowania ich z szacunkiem i uwagą oraz traktowania ich jako aktywnych, poszukujących i samodzielnie rozwijających się ludzi.

dr hab. Tuszyńska-Bogucka