PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA AGRESJI DZIECI I MŁODZIEŻY: RODZINA-SZKOŁA-CYBERPRZESTRZEŃ-UZALEŻNIENIA

25,00 

Autor: Małgorzata Dubis
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-50-0
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 25,00 zł

Opis

Problematyka książki dotyczy pedagogicznych uwarunkowań agresji dzieci i młodzieży. Analizując literaturę przedmiotu w odniesieniu do agresji, można wyraźnie zauważyć, iż istnieją pewne luki w pedagogicznej refleksji nad tym zjawiskiem społecznym. Równocześnie zauważa się ogromną liczbę badań nad agresją w obszarze psychologii, socjologii i resocjalizacji. Wydaje się zatem, iż zaproponowanie tej pracy może przyczynić się do wzbogacenia naukowych analiz pedagogicznych nad zjawiskiem agresji wśród dzieci i  młodzieży. Kompozycja tej książki obejmuje cztery ważne płaszczyzny, w których zachowania agresywne dzieci i  młodzieży ujawniają się szczególnie intensywnie i  wyraźnie. Pierwszą ważną płaszczyzną refleksji jest rodzina. W niniejszym opracowaniu rodzina przestawiona jest w bardzo dynamiczny sposób poprzez koncepcję rodziny jako naturalnego systemu. Druga płaszczyzna naukowej analizy to szkoła. Na temat agresji szkolnej można znaleźć chyba najwięcej publikacji. Niestety należy przy tym powiedzieć, że wszystko to nie ma przełożenia na grunt praktycznego działania. Brakuje bowiem skutecznych programów profilaktycznych, które likwidowałyby zjawisko agresji i  przemocy szkolnej. Trzecia płaszczyzna rozważań to cyberprzestrzeń. Współczesny rozwój techniki i komputeryzacji sprawił, że zachowania agresywne zagościły w świecie wirtualnym.

(…)Wreszcie czwarty obszar zainteresowania agresją dzieci i młodzieży odnosi się do uzależnień. Należy dodać, iż zostały wyselekcjonowane jedynie cztery rodzaje uzależnień, które przyczyniają się do generowania agresji.