(e-book) Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie i logistyce

30,00 

Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie i logistyce
Redakcja naukowa:
Józef Stokłosa, Ewa Dębicka
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2023
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
ISBN wersja elektroniczna:978-83-67550-02-4

Opis

Monografia prezentuje zagadnienia techniczne, organizacyjne i informatyczne w zastosowaniu do nowoczesnych systemów transportowych i logistycznych i jest podzielona na kilka rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono analizę przewozów kontenerowych w krajach należących do Organizacji Współpracy Kolei (OSJD). Ruch kolejowy pomiędzy państwami członkami OSJD odznacza się znacznymi odległościami (od 5000 do 10 000 km i więcej). Korytarze transportowe jako ważny element globalnej sieci transportowej w chwili obecnej stanowią istotny instrument kreujący politykę transportową wielu państw i organizacji międzynarodowych. Z punktu widzenia działalności Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) istotne są korytarze o charakterze międzynarodowym, w których dominują kolejowe przewozy intermodalne, zwłaszcza pomiędzy Azją i Europą. Autor skupił się na przedstawieniu wielkości przewozów oraz trendów rozwojowych, zwłaszcza że państwa członkowskie OSJD zainwestowały ogromne środki w rozwój infrastruktury kolejowej. W kolejnym rozdziale autor podjął próbę identyfikacji zagrożeń w drogowym transporcie ładunków niebezpiecznych. W Polsce od 2015 roku odnotowuje się około półtora tysiąca zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących substancje i przedmioty niebezpieczne, w tym kilkadziesiąt wypadków oraz kilka katastrof o znamionach poważnej awarii. Mimo nieznacznego udziału takich zdarzeń w ogólnej liczbie incydentów drogowych o ich znaczeniu decyduje jednak skala generowanych skutków. Z analizy danych statystycznych gromadzonych przez różne instytucje wynika, że do większości zdarzeń drogowych dochodzi z powodu błędu popełnionego przez człowieka. Rozdział trzeci przedstawia analizę efektywności wykorzystania nadwozi wymiennych jako alternatywę dla przewozów ładunków zestawami drogowymi ciągnik siodłowy plus naczepa. Dokonano porównania dwóch najważniejszych wskaźników pod względem rentowności przewozów, czyli wskaźnika wypełnienia i ładowności w relacji przewozowej Lublin – Katowice. Oba współczynniki obliczono zarówno dla wagi rzeczywistej, jak i obliczeniowej, którą stosuje się głównie w przewozach kurierskich. W następnym rozdziale przeprowadzono analizę możliwych zagrożeń, które prawdopodobnie wystąpią podczas rozpoczęcia eksploatacji nowego sprzętu wojskowego. Wskazano na problemy, jakie wystąpiły podczas wcześniejszych dostaw sprzętu wojskowego, a zwłaszcza statków powietrznych. Określono zagrożenia, które mogą wystąpić w początkowym okresie eksploatacji tego sprzętu. Rozdział piąty dotyczy roli i miejsca satelitarnych systemów teleinformatycznych w transporcie i logistyce. Obecnie trudno sobie wyobrazić zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi bez systemów GPS, umożliwiających w czasie rzeczywistym zarządzanie rozproszonymi na ogromnym terytorium pojazdami. Autor przedstawia aktualne rozwiązania w tym obszarze. Rozdział szósty przedstawia badania trasy przejazdu pojazdem elektrycznym po Lublinie z wykorzystaniem buspasów. Opisano badany pojazd oraz platformę internetową służącą do monitoringu trasy przejazdu. Na podstawie przejazdu sześcioma
trasami lubelskimi uwzględniającymi jazdę buspasami, autorzy stawiają wniosek, że średnia prędkość jazdy w Lublinie pojazdem elektrycznym z wykorzystaniem buspasów w różnych porach dnia wynosi ok. 30 km/h. Dla porównania średnia prędkość jazdy w godzinach popołudniowego szczytu bez jazdy buspasami wyniosła ok. 15 km/h. W kolejnym rozdziale autorzy przedstawili model optymalizacyjny oparty na metodzie podziału i ograniczeń efektywnego wykorzystania sieci kolejowej dla zadanego obszaru. Ósmy, ostatni, rozdział monografii przedstawia analizę ekonomiczną procesu transportowego. Dokonano podziału kosztów występujących w procesie transportowym, w analizie uwzględniono szczególnie te, które dotyczą transportu samochodowego. W badaniach wykorzystano strukturę kosztów odpowiednią dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów. Wykazano, że struktura udziału poszczególnych kosztów jest zależna w dużym stopniu od przebiegu pojazdu i obsady kierowców. W analizie przyjęto, że wynagrodzenie kierowcy zaliczane jest do kosztów stałych, co nie jest ścisłą regułą w obliczaniu zysku lub straty
w prowadzeniu działalności transportowej. Wykazano, w jakich warunkach przedsiębiorstwo może liczyć na zysk z prowadzonej działalności transportowej, a w jakich zysk będzie ujemny (strata). Monografia może być pomocna studentom studiów magisterskich oraz pracownikom naukowym zainteresowanym poruszonymi w niej tematami.