WSPÓŁCZESNE OBLICZA TRANSPORTU I LOGISTYKI (e-book)

35,00 

WSPÓŁCZESNE OBLICZA TRANSPORTU I LOGISTYKI (e-book)
Redaktor naukowy:
Sylwia Skrzypek-Ahmed, Artur Dmowski
Liczba stron: 210
Rok wydania: 2024
Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

ISBN – wersja elektroniczna: 978-83-67550-15-4


Opis

Monografia WSPÓŁCZESNE OBLICZA TRANSPORTU I LOGISTYKI poświęcona jest wybranym aspektom funkcjonowania logistyki i transportu w świetle wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższej dekadzie. Transport i logistyka mogą wydawać się z pozoru dziedzinami biznesu, w których trudno o rewolucyjne zmiany.
Obserwując jednak to, co oferują nowe technologie, okazuje się, że stoimy właśnie w obliczu przełomowych zmian, uwidaczniają się kolejne aspekty, na które muszą reagować zarządzający przedsiębiorstwami w różnych obszarach gospodarki. Można wnioskować, że najbliższe lata będą przynosić bardzo dynamiczne przemiany. Publikacja składa się z 12 artykułów naukowych, gdzie zamieszczone są wyniki badań, dotyczących m. in. współczesnych narzędzi, możliwości i wyzwań e-logistyki, zastosowania widzenia komputerowego i głębokiego uczenia w logistyce, wykorzystania narzędzi BIM w edukacji na kierunkach technicznych, wykorzystania sztucznych sieci neuronowych z funkcjami transmisji promieniowej do modelowania procesów zarządzania w logistyce, zarządzania rezerwami materiałowymi w branży logistycznej, logistyki i infrastruktury transportowej regionów Ukrainy graniczących z UE, roli kompetencji zawodowych przewoźników drogowych w świetle wyzwań pojawiających się w transporcie drogowym, doskonalenia i usprawnienia transportu
wewnętrznego magazynu. Wartością dodaną monografii jest jej wielowątkowość i wieloaspektowość. Znajdują się tutaj artykuły naukowców z polskich, jak i zagranicznych uczelni, w języku polskim oraz w języku angielskim. Stanowią istotny wkład w dyskusję nad problemami współczesnego świata. Współdziałanie pracowników naukowych, praktyków i studentów pozwoliło na wyciągnięcie szeregu wniosków, które mogą stanowić cenne wskazówki zarówno dla przyszłych badaczy, jak i praktyków wdrażających różnego rodzaju rozwiązania w obszarze przede wszystkim transportu i logistyki. Autorzy mają nadzieję, że wyniki badań, zaprezentowane w niniejszej publikacji, staną się inspiracją do dalszych prac nad współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed tymi sektorami gospodarki.

Recenzja

Z recenzji

Autorzy rozdziałów dokonali odważnej analizy teoretycznej (również krytycznej) w obszarach,
związanych zarówno z teorią problemu, jak i (a może przede wszystkim) praktyką, istotną
z punktu widzenia niezawodnej realizacji procesów logistycznych, w tym transportowych.
Monografia znacząco, głównie w sensie merytorycznym, wzbogaca rynek publikacji krajowych
z zakresu logistyki i transportu. Poruszane treści recenzowanej monografii powinny
być adresowane do naukowców zajmujących się transportem i logistyką, praktyków w zakładach
produkcyjnych i firmach logistyczno-transportowych, studentów szkół wyższych,
kształcących się na kierunkach związanych z logistyką i transportem.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski

Autorzy w sposób kompleksowy i wnikliwy, choć trzeba podkreślić, że różnorodny, przeprowadzili
sumienny proces badawczy dotyczący wyzwań, stojących przed transportem i logistyką
w horyzoncie najbliższej dekady. W sposób właściwy przeprowadzono diagnozę istniejących
w tym zakresie problemów i przedstawiono wnioski w kwestii możliwych rozwiązań.
Dokonano ciekawej syntezy polegającej na połączeniu „śmiałego” spojrzenia w przyszłość
i „ostrożnego” zastosowania metod umożliwiających przezwyciężenie trudności i sprostanie
rodzącym się wyzwaniom.
Dr hab. Adam Szafarczyk