(e-book) INŻYNIERIA TRANSPORTU

33,00 

Redaktor naukowy: Daniel Pieniak, Ewa Dębicka
Liczba stron: 210
Rok wydania: 2022
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
e-ISBN: 978-83-66159-77-8

Opis

Monografia dotyczy wybranych zagadnień inżynierii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.
Transport to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Wyzwania i cele inżynierii transportu są determinowane przez stale rozwijane technologie informatyczne
i mechaniczne. Rozwój technologii transportowych obejmuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, konstrukcję pojazdów, a także infrastrukturę. Dotyczy również obszarów pozatechnicznych, w tym organizacji i zarządzania w transporcie. Taki stan rzeczy powoduje powstawanie wielu problemów naukowych i praktycznych. Stąd inżynierię transportu należy traktować jako dziedzinę interdyscyplinarną obejmującą nauki inżynieryjno-techniczne oraz nauki o zarządzaniu. Informacja o przygotowaniu niniejszej monografii spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Autorzy reprezentują: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Założono, że czytelnik zna podstawy teoretyczne z zakresu inżynierii transportu. Monografia jest przeznaczona dla studentów, pracowników naukowych i inżynierów związanych z tą tematyką. Monografię podzielono na rozdziały, z których każdy stanowi syntetyczne ujęcie odrębnego problemu. Rozdział 1 zawiera ocenę rozwoju tematu elektromobilności w Polsce na tle krajów europejskich. W rozdziale 2 opisano aspekty wdrażania do eksploatacji autobusów z alternatywnymi systemami napędowymi. To kompleksowe opracowanie poruszające szereg aspektów, teoretycznych i wdrożeniowych. Rozdział 3 dotyczy diagnostyki pojazdów elektrycznych, obejmuje stan wiedzy oraz przyszłościowe wyzwania w tym zakresie. Zawiera również przegląd wymagań i zaleceń dla stacji diagnostycznych oraz studium przypadku. W rozdziale 4 opisano psychologiczne aspekty wprowadzania pojazdów autonomicznych. Przedstawiono problemy psychicznych reakcji kierowców oraz problemy adaptacji kierowcy do działania w systemie zautomatyzowanym. W rozdziale 5 zaprezentowano metody doboru i weryfikacji urządzeń adaptacyjnych w samochodach przeznaczonych dla kierowców niepełnosprawnych. Oceniono wybrane metody doboru i weryfikacji wybranych urządzeń adaptacyjnych. W rozdziale 6 przedstawiono wyniki badań tarcia i zużycia polimerowych materiałów ślizgowych, pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym. W warunkach laboratoryjnych symulowano tarcie kinetyczne w węzłach ciernych maszyn roboczych i transportowych. W rozdziale 7 opisano zagadnienie zastosowań  diagnostyki drganiowej w utrzymaniu zdatności maszyn. Przedstawiono przykłady metod badań drganiowych węzłów i zespołów maszyn. W rozdziale 8 opisano studium przypadku obsługi bagażu w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie. W oparciu o wskaźniki operacyjne wykazano możliwość skrócenia procesu obsługi na podstawie obliczeń wg metody PERT. W rozdziale 9 opisano symulacyjne badania
ruchu drogowego na wybranym rondzie drogowym w Lublinie. Zidentyfikowano czynniki zakłócające płynność ruchu. Opracowano model symulujący aktualne warunki ruchu pojazdów. W rozdziale 10 przedstawiono symulacyjne badania dynamicznego oddziaływania pojazdu na szyny z wybranymi wadami powierzchniowymi. Analizowano wpływ długości i głębokości wad kontaktowo-naprężeniowych na siły kontaktowe w parze kinematycznej szyna-koło dwuosiowego autobusu szynowego. Rozdział 11 zawiera opis systemu bezpieczeństwa w drogowym transporcie
materiałów niebezpiecznych. Opisano wybrane zagadnienia dotyczące zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych. Redaktorzy monografii składają serdeczne podziękowania autorom oraz recenzentom za zaangażowanie i harmonijną współpracę. Dziękujemy również zespołowi Wydawnictwa Innovatio Press za przygotowanie techniczne i organizacyjne druku
monografii.

 

Recenzja

Z recenzji:
Tematyka poszczególnych rozdziałów jest nowa, aktualna i wynika z ciągłego
rozwoju wskazanych gałęzi transportu. Na ten fakt wskazują także sami autorzy
analizujący cytowane przez siebie źródła wiedzy w obszarach analizowanej
problematyki. Analiza merytoryczna poszczególnych rozdziałów monografii
pozwala na następującą konstatację: problematyka nowoczesnego transportu
obejmuje w dużej części zagadnienia elektromobilności indywidualnej
i zbiorowej. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowa analiza wdrażania
do eksploatacji autobusów z alternatywnymi systemami napędowymi.
Społeczne aspekty transportu mogą mieć znaczenie utylitarne, np. ułatwienie
doboru urządzeń adaptacyjnych kierowcom z niepełnosprawnościami.
A z kolei operatywność działań transportowych jest powiązana z diagnostyką
i eksploatacją środków transportu oraz bezpieczeństwem i organizacją transportu.

dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. LAW w Dęblinie