MŁODZIEŻ ZAGUBIONA – MŁODZIEŻ POSZUKUJĄCA

32,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Rok wydania: 2013
Stron: 310
ISBN: 978-83-62074-86-0
Dyscyplina: Psychologia
Książka:  32,00 zł

Opis

Okres dorastania był od zawsze kluczowym momentem w kształtowaniu się jakości życia człowieka dorosłego. W nim bowiem domykają się doświadczenia dzieciństwa, stabilizują fundamenty do budowania dorosłości oraz formują cele i plany na całe życie. Jest to jednocześnie okres, w którym nastolatek ma za zada­nie rozstać się z przywilejami mijającego dzieciństwa (głównie priorytetu zabawy i akceptowanej przez otoczenie ograniczonej odpowiedzialności) oraz zmierzyć się z nowymi wyzwaniami (perspektywicznie widzianą edukacją, nowymi rola­mi społecznymi, odpowiedzialnością za dziś i za jutro czy wreszcie przebudo­wą swojej pozycji i orientacji społecznej). W realizacji tych zadań ma on prawo oczekiwać wsparcia ze strony wszystkich środowisk wychowawczych (zwłaszcza rodziny) oraz dorosłego społeczeństwa. Niestety, bywa z tym różnie – dysfunk­cje rodzinne, destrukcyjne konsekwencje gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego, zmiany we wzorcach ról społecznych i kryteriach dojrzałości sprawiają, że proste dotychczas drogi rozwoju coraz częściej stają się rozdrożami. Postawiony w takiej sytuacji nastolatek, liczący głównie na własne zasoby i poszukujący własnej drogi życia, często trafia na bezdroże i doświadcza osobistego zagubienia. W codzien­nym życiu obserwujemy zatem zarówno młodych ludzi, którzy wiedzą dokąd, którędy i jak chcą dojść w dorosłe życie; ale również wielu takich, którzy tracą orientację i, boleśnie przeżywając swoje dzisiaj, tracą z oczu perspektywę życiową.

Zasygnalizowane powyżej zjawiska sprawiają, że okres dorastania stał się dzisiaj tą fazą życia, która szczególnie intryguje i inspiruje badaczy próbujących zrozu­mieć i wyjaśnić mechanizmy i prawidłowości, aby praktycy (zarówno profesjona­liści, jak i nieprofesjonaliści, np. rodzice i wychowawcy) mogli skutecznie działać. W tym też nurcie mieszczą się opracowania zawarte w niniejszej publikacji. Ich autorami są młodzi badacze (głównie psychologowie, ale także pedagodzy i socjo­logowie) reprezentujący różne środowiska akademickie w Polsce, którzy w swoich dociekaniach naukowych koncentrują się na zagadnieniach związanych z jakością funkcjonowania współczesnej młodzieży w Polsce. Czytelnik otrzymuje zatem zestaw szesnastu artykułów analizujących różne problemy, jakich doświadczają nastolatkowie w codziennym życiu.

Recenzja

Praca ukazuje się w okresie zwiększonego zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką efektywności funkcjonowania instytucji, w których odbywa się proces wychowania i resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykolejeniem społecznym. Wynika to m.in. z nasilenia się w ostatnich latach przestępczości nieletnich oraz wielu innych negatywnych zjawisk niepokojących opinię publiczną. W tym kontekście należy oczekiwać, że po opublikowaniu praca spotka się z zainteresowaniem szerokiego grona czytelników, nie tylko pracowników naukowych i studentów psychologii i pedagogiki zainteresowanych teoretycznymi zagadnieniami profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania u młodzieży, ale także psychologów praktyków, prawników i pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację praktycznych celów wychowania.

Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Radochońskiego