INSTYTUCJONALNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W III RZECZYPOSPOLITEJ

23,00 

Redakcja naukowa: Żmigrodzki Marek, Żebrowski Andrzej
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 260
ISBN: 978-83-64527-05-0
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie
Książka:  23,00 zł

Opis

Monografia Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w III Rzeczypospolitej, kierowana jest do wszystkich, którzy interesują się problemami dotyczącymi bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Szczególnie do studentów kierunków: administracja, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe państwa.

Recenzja

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego pełni we współczesnym państwie ogromnie ważną rolę. Zasadniczym celem jej istnienia jest utrzymanie i ochrona przed wszelkimi zagrożeniami takich wartości jak: bezpieczeństwo publiczne, spokój, ład i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo jednostki, a są to przecież wartości, które determinują prawidłowy rozwój społeczeństwa i jego normalne funkcjonowanie. System administracji i porządku publicznego tworzą zarówno organy administracji publicznej jak i inne instytucje. Dla prawidłowego funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego istotne jest prawidłowe rozdzielenie zadań pomiędzy poszczególne podmioty tak, aby sprzyjało to obiektywnemu i skutecznemu ich działaniu, przez co służyło całemu społeczeństwu. Publikacja pozwala poznać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego a także zrozumieć ich znaczenie we współczesnym państwie. Porządkuje system administracji i porządku publicznego, wskazując miejsce poszczególnych podmiotów w tym systemie.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Rajchela