INSTYTUCJONALNE GWARANCJE ZASADY PLURALIZMU POLITYCZNEGO W POLSCE NA TLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH

38,00 

Redakcja naukowa: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Liczba stron: 442
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64527-06-7
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka:  38,00 zł

Opis

(…) Z uwagi na znaczenie pluralizmu politycznego w szerokim znaczeniu dla ustroju politycznego państwa i statusu jednostki, wydaje się rzeczą niezwykle pożądaną zapewnienie takich gwarancji o charakterze instytucjonalnym, które zabezpieczą realizację tej zasady w praktyce ustrojowej. Przyjęte rozwiązania powinny bowiem posiadać pewne „rygle” prawne, które będą chroniły z jednej strony przed arbitralnością rozstrzygnięć władzy publicznej, z drugiej zaś przed zniekształceniem i wypaczeniem tej zasady przez samych obywateli. Tym ważkim, w naszej ocenie, zagadnieniom poświęcona jest niniejsza monografia.

Recenzja

Praca jest ważnym głosem w dyskusji nad koncepcją pluralizmu politycznego. Od przemian ustrojowych, będących wynikiem „okrągłego stołu”, zagadnienia związane ze statusem partii politycznych są nieprzerwanie źródłem zainteresowań przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego. Obecny kształt regulacji prawnych w tym zakresie, zdaniem wielu, nie budzi zastrzeżeń. Zdaniem innych Autorów, wymaga zmian, i stąd ich propozycje, które być może uzdrowią obecny stan. Stan ten zaś może być odczytywany dwojako: jako wyraz pozytywnej oceny zastanego stanu rzeczy, albo jako przyznanie się ustrojodawcy do braku pomysłu na polski model demokracji i pluralizmu.  Artykuły zawarte w pracy stanowią oryginalne opracowania podjętych w nich zagadnień. Zaprezentowane w niniejszej monografii artykuły będą dobrym zaczynem dyskursu konstytucyjnego i naukowego.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej