T.11 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW

0,00 

EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW  Tom XI
Autor:
Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 930
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-85-3

Pobierz PDF –Ekonmika przedsiębiorstw T11


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2986

Opis

EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW Tom XI

Ekonomika przedsiębiorstw jest dyscypliną obejmującą ekonomię i finanse, ale także szeroko rozumiane zarządzanie, bowiem problemy gospodarowania w przedsiębiorstwie muszą być rozwiązywane z respektowaniem zasad i reguł formułowanych z punktu widzenia realizacji określonych celów zarządzania przedsiębiorstwem. Ekonomikę przedsiębiorstwa można także uznać za interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, w której szerokie zastosowanie mają: teoria i praktyka rachunkowości, analiza ekonomiczna, analiza matematyczna, statystyka procesów produkcji, prawo, socjologia, psychologia, polityka itp. Ekonomika przedsiębiorstwa jako dyscyplina naukowa powstała w europejskim kręgu działalności gospodarczej na początku XX w.
Uzyskane doświadczenia praktyczne funkcjonowania przedsiębiorstw pozwoliły na wyprowadzenie wniosków o charakterze twierdzeń-reguł i twierdzeń-zasad, odnoszących się do kierowania działalnością przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zaistniało praktyczne zapotrzebowanie na instrumenty, metody i techniki usprawniające i racjonalizujące działalność przedsiębiorstwa.

Zadania, jakie stawia sobie ekonomika przedsiębiorstw, to:

– Opisywanie i objaśnianie zjawisk i procesów gospodarczych występujących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego relacjach z otoczeniem zewnętrznym (interesariuszami);

– Badanie celów, założeń i funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego ewolucji,;

– Formułowanie twierdzeń i ustalenie zasad i metod racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwie. Zasady te nie są stałe, zatem ocena dotychczasowych i tworzenie nowych paradygmatów gospodarowania są także treścią ekonomiki przedsiębiorstwa;

-Jako nauka empiryczna ustala i weryfikuje zalecane zasady i instrumenty ich stosowania w praktyce działania przedsiębiorstwa oraz formułuje zalecenia, prawa funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Zasadniczym celem podręcznika jest identyfikacja oraz sformułowanie narzędzi (modeli decyzyjnych) i metod zarządzania wielopoziomowego współczesnej firmy, wraz z prezentacją sposobów ich ciągłego doskonalenia w celu podejmowania decyzji gospodarczych i ich realizacji.

Recenzja

Z recenzji:
Podręcznik „Ekonomika przedsiębiorstw” jest pełnym, wielowymiarowym obrazem zjawisk i procesów gospodarczych widzianych oczyma ekonomistów, a występujących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego relacjach z otoczeniem zewnętrznym.Publikacja jest wyrazem dociekliwości badawczej Autora, szerokiej wiedzy metodycznej oraz umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia szeregu kroków badawczych, dbałości o wnikliwą i rzetelną prezentację wyników badania. Przede wszystkim podręcznik stanowi kompletne źródło informacji o determinantach aktywności przedsiębiorstwa, identyfikuje szereg zasad i metod racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwie oraz diagnozuje inne zjawiska dotyczące nowych paradygmatów gospodarowania.Na uwagę zasługuje wielość metod badawczych wykorzystanych dla osiągnięcia założonych celów. Autor opracowania przeprowadził: indukcję, metodę analityczną i syntetyczną, triangulację źródeł danych, analizę porównawczą, analizę funkcjonalną, metodę badań w ujęciu dynamicznym, metodę analizy statystycznej. Świadczy to o wielkim na-kładzie pracy, ale też umożliwia poznanie działania przedsiębiorstwa w teorii i praktyce.
Druga część podręcznika „Studia przypadków” zawiera case study działania przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Autor odnosi się do wielu badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody studium przypadku, ilustrując w ten sposób poszczególne elementy procesu nowoczesnego zarządzania współczesną firmą, wraz z prezentacją sposobów i narzędzi jego ciągłego doskonalenia w celu podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych i ich skutecznej realizacji.Podręcznik stanowi wartościowe i bardzo użyteczne studium problematyki z zakresu ekonomii i zarządzania. Rekomenduję książkę ambitnym studentom, zwłaszcza doktorantom oraz praktykom ekonomii i zarządzania.
dr hab. Włodzimierz Martyniuk