(e-book) NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE I INFORMATYCZNE W TRANSPORCIE

33,00 

Redaktor naukowy: Józef Stokłosa
Liczba stron: 206
Rok wydania: 2020
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
ISBN: 978-83-66159-52-5
e-ISBN: 978-83-66159-53-2

Opis

Monografia prezentuje zagadnienia techniczne, organizacyjne i informatyczne w zastosowaniu do nowoczesnych systemów transportowych. Przedstawiono w niej zasady projektowania i optymaliza­cji działania autobusu elektrycznego zasilanego z wodorowych ogniw paliwowych oraz nową metodę doboru parametrów eksploatacyjnych pojazdów w aspekcie zwiększenia ich trwałości w użytkowaniu.

Zidentyfikowano zjawiska ograniczające poprawną eksploatację środków transpor­towych wynikające, m.in. ze złego stanu technicznego pojazdów, nieprawidłowej organizacji procesu trans­portowego oraz z niedostatecznego zaplecza techniczno-obsługowego i naprawczego, prowadzącego do zbędnych posto­jów. Zaproponowaną metodę doboru parametrów eksploatacyjnych pojazdów zapre­zentowano na elementach modelu programowania dynamicznego z zastosowaniem algorytmów heurystycznych. Kolejny rozdział poświęcony jest problemom związanym z drogowym trans­portem ładunków niebezpiecznych, a konkretnie materiałów promieniotwórczych, w tym obowiązującym przepisom prawa, na podstawie których organizuje się transport drogowy takich ładunków, klasyfikacji materiałów radioaktywnych i używanych do tego celu pojemników transportowych, charakterystyce najważ­niejszych zagrożeń stwarzanych przez materiały radioaktywne w trakcie transportu drogowego oraz sposobom ich eliminowania.

W monografii przedstawiono również sposób na zmniejszenie wielkości miejsca parkingowego bez obniżenia jego funkcjonalności w założonych warunkach szczególnych oraz analizę syste­mową czynników wpływających na funkcjonowanie transportu drogowego w zasto­sowaniu do przewozu produktów rolnych, oszacowano też czynniki mające wpływ na jego efektywność. W publikacji zaprezentowano koncepcję e-roweru jako alternatywnego środka transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Omówiono koncepcję roweru dla osób z dysfunkcjami ruchu, którego konstrukcja pozwala na płynne przełączenie trybu jazdy z pojazdu trójkołowego do dwukołowego, dając użytkownikowi moż­liwość korzystania z zalet klasycznego roweru.

Kolejne rozdziały poświęcono innowacyjnym rozwiązaniom w towarowym transporcie lotnicznym, czyli projektowi HUULC (Hydrogen-powered Unmanned Ultra Large Cargo aircraft), który będzie pionierem w zrównoważonym transporcie lotniczym o du­żej przepustowości, konkurencyjnym w stosunku do przewozów morskich; zastosowaniu systemów informacji przestrzennej (GIS) w lo­gistyce; racjonalizacji obsługi trans­portowej w kolejowym transporcie towarowym; koncepcji wyznaczania sygnatur tras wykorzy­stującej metody sztucznej inteligencji; zagadnieniom transpor­tu kolejowego, a w szczególności stabilności toru bezstykowego oraz przedstawiono fragment prac zmierzających do opracowa­nia koncepcji nowego transportera pływającego dla Sił Zbrojnych.

Recenzja

Podjęta w pracy tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojmowanymi
aspektami: technicznymi, organizacyjnymi i informatycznymi w zakresie transportu,
immanentnie związanego z logistyką. W zaprezentowanym ujęciu pozwoliło to uzyskać
wyniki wskazujące nowe możliwości badawcze. Praca jest merytorycznie ciekawa
a prezentowane wyniki ukazują nowe spojrzenie na omawiane zagadnienia i poruszane
w nich problemy. Prezentowane metody i zastosowany warsztat badawczy w różnych
obszarach prezentowanych w pracy, umożliwiają prowadzenie obiecujących badań
naukowych w dziedzinie transportu. Autorzy w swoich interesujących rozważaniach
naukowych oparli się na najnowszej bibliografii właściwej dla rozważanej tematyki.
Z recenzji dr hab. inż. Krzysztofa Olejnika

Analiza merytoryczna poszczególnych rozdziałów monografii pozwala na następującą
konstatację: problematyka nowoczesnego transportu i zagadnień logistyki
wzajemnie się przenikają i dopełniają. Wyniki badań przedstawione przez autorów
w poszczególnych rozdziałach są nowe, tak jak nowa jest problematyka badawcza przez
nich podjęta. Metody badawcze zastosowane przez wszystkich autorów są właściwe
oraz nowe, a niektóre wręcz nowoczesne jak np. zastosowanie techniki termowizyjnej
do diagnozowania stanu technicznego infrastruktury kolejowej, albo wykorzystanie
sztucznej inteligencji w celu analizy tras przejazdu samochodowych środków transportu.
Z recenzji dr hab. inż. Grzegorza Koralewskiego