BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI WIEKU. PODRĘCZNIK AKADEMICKI

55,00 

Redakcja naukowa: Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka
Liczba stron: 422
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64527-97-5
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka:  55,00 zł

Opis

Celem niniejszego opracowania jest interdyscyplinarna analiza bezpieczeństwa państwa w XXI wieku. Został ono osiągnięty przede wszystkim dzięki problemowemu ujęciu bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem jego aspektu wewnętrznego i zewnętrznego. Autorzy, w celu wskazania różnorodności, a przede wszystkim złożoności zjawiska dokonali pogłębionej analizy zarówno pojęcia bezpieczeństwa państwa, jak również podstaw normatywnych, instytucji oraz wybranych płaszczyzn na których to pojęcie występuje. Tym samym w sposób naturalny w monografii kształtuje się wyraźna linia podziału pomiędzy zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem państwa. W ośmiu pierwszych rozdziałach, autorzy zbadali zagadnienia związane z podstawami prawno-instytucjonalnymi tego zagadnienia, wskazując na silną zależność aspektu wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Z kolei w siedmiu kolejnych rozdziałach przedmiotem pogłębionej analizy są konkretne problemy związane z tym zagadnieniem. Wskazany podział treści ujętych w monografii ma na celu podkreślenie wielowymiarowości i wieloaspektowości zjawiska bezpieczeństwa państwa.

Recenzja

Przedstawione zagadnienia stanowią aktualne i wymagające naukowej analizy problemy, co należy uznać za atut opracowania. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż specyficzna forma treści książki wynika z jej charakteru. Podręcznik akademicki nie jest typową monografią naukową i jest skierowany przede wszystkim do studentów. Prezentowane zagadnienia muszą więc przybierać formę syntetyczną i koncentrować się nie tylko na analizie, lecz również na wyjaśnianiu zjawisk (…). Przedstawione do recenzji opracowanie jest wartościowe i w pełni wyczerpuje definicję podręcznika akademickiego. Atutem książki jest też staranny dobór materiałów źródłowych zarówno w zakresie aktów normatywnych, jak również opracowań naukowych. Dzięki temu opracowanie stanowi wartościową pozycję dla czytelników zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa państwa.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

(…) Nowe spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa państwa stało się inspiracją dla zespołu autorskiego do podjęcia wysiłku kompleksowego podejścia do tej problematyki i opracowania materiału dydaktycznego obejmującego znaczny obszar wiedzy o bezpieczeństwie państwa. Zawarta tu wiedza przeznaczona jest głównie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych (…). Z uwagi na zaprezentowane treści podręcznik stanowi spójny merytorycznie materiał dydaktyczny o logicznie uporządkowanych treściach dających czytelnikowi możliwość poznania najistotniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem państwa (…).

Prof. dr hab. Witold Lidwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie