T.13 ANALIZA EKONOMICZNA

0,00 

ANALIZA EKONOMICZNA Tom XIII
Autor:
Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 572
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-87-7

Pobierz PDF – Analiza ekonomiczna T13


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2992

Opis

ANALIZA EKONOMICZNA Tom XIII

Sprawozdanie finansowe jest istotnym źródłem informacji o charakterze ekonomicznym i zarządczym, pozwalającym na ocenę i diagnozę procesów finansowych zachodzących w danej firmie. Przedstawia rezultaty działalności gospodarczej oraz swoistą efektywność funkcjonowania firmy. Zawiera wszystkie istotne informacje: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sam obowiązek sprawozdawczy i konieczność prezentowania informacji finansowych jest uregulowany w ustawie o rachunkowości (dalej: uor). Oczywiście ilość, rodzaj i „jakość” informacji zawartych w sprawozdaniu są determinowane zarówno wielkością i formą prawną danego podmiotu, jak i wybraną metodą tworzenia i prezentowania sprawozdań. Należy pamiętać, iż bez względu na wybrany model sprawozdania muszą być po pierwsze zgodne z prawem, a po drugie sporządzone rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Podstawowym elementem składowym sprawozdania finansowego jest bilans, który prezentuje ogólną sytuację ekonomiczno-finansową firmy. Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o przychodach firmy, wpływających na wygenerowanie zysku bądź straty w danym roku obrotowym. Uzupełniające informacje pochodzą z rachunku przepływów pieniężnych, który przedstawia przepływy z różnych rodzajów działalności oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Ważnym elementem w pozyskiwaniu informacji o sytuacji ekonomicznej firmy są informacje dodatkowe, które często są pomijane w analizie ekonomicznej. Analiza ekonomiczna obejmuje swym zakresem wszystkie zjawiska, prawidłowości i procesy ekonomiczne zachodzące wewnątrz firmy, a mające istotny wpływ na jego funkcjonowanie, wyniki finansowe i przyjęty sposób zarządzania. Co istotne, analiza ekonomiczna dostarcza istotnych informacji o firmie zarówno kierownictwu (właścicielom), jak i interesariuszom zewnętrznym. Finansowa sfera analizy koncentruje się przede wszystkim na wielkościach ekonomicznych wyrażonych pieniężnie. Połączenie rzeczowej i finansowej strony funkcjonowania firmy nazywamy analizą ekonomiczno-finansową. Interpretacje jej wyników i podjęte w związku z tym działania mają na celu poprawienie efektywności i sprawności zarządzania finansami firmy i jej procesami decyzyjnymi zachodzącymi wewnątrz firmy na w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.

Najistotniejszymi informacjami interesującymi właścicieli jest to, czy firma jest rentowna i czy jej płynność finansowa nie jest zagrożona. Rentowność jest to zdolność przedsiębiorstwa do osiągania zysków. Jej określenie i zbadanie czynników ją kształtujących jest niezwykle istotne w toku całej analizy ekonomiczno-finansowej, gdyż fundamentalnym celem każdej firmy jest właśnie osiąganie zysku. Płynność finansowa jest natomiast definiowana jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań bieżących. Jest ona koniecznym warunkiem funkcjonowania każdej firmy, dlatego powinna być na bieżąco monitorowana i kontrolowana. Ocena płynności dokonywana jest przy pomocy metod, które można podzielić na statyczne (opierające się przede wszystkim na ujęciu majątkowym i majątkowo-kapitałowym) i dynamiczne (odnoszące się do strumieni przedsiębiorstwa). Głównym celem podręcznika jest prezentacja poszczególnych typów (rodzajów) sprawozdań finansowych wykorzystywanych w analizie ekonomicznej firmy. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, akty prawne, strony internetowe oraz analizy i raporty.

Recenzja

Z recenzji:
Autor podjął w podręczniku bardzo ważny problem wykorzystania sprawozdawczości finansowej do oceny kondycji i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa. Jest to zagadnienie od dawna przewijające się w ekonomii, a w szczególnie w finansach. Podręcznik dodatkowo zyskuje na aktualności poprzez odniesienie do obecnej sytuacji gospodarczo–społecznej wywołanej przez pandemię wirusa SARS-CoV-2.(…) Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt podjęcia próby uwzględnienia w interpretacji wyników analizy ekonomicznej wystąpienia zdarzeń tak nieprzewidywalnych jak wystąpienie epidemii koronawirusa. Jest to innowacyjny element podręcznika, a jego uwzględnienie (jako czynnika nieprzewidywalnego i wywołującego skutki globalne) w przyszłych analizach będzie bardzo trafne, biorąc pod uwagę różnego rodzaju zagrożenia jakie dotykają światową gospodarkę.
dr Karol Tarkowski