T.15 PODSTAWY EKONOMII

0,00 

PODSTAWY EKONOMII Tom XV
Autor:
Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 738
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-89-1

Pobierz PDF – Podstawy ekonomii T15


Brak w magazynie

Kategoria: Tag: Product ID: 2995

Opis

PODSTAWY EKONOMII Tom XV

Ekonomia zaliczana jest do nauk społecznych zajmujących się badaniem i wyjaśnianiem ludzkich zachowań. Jako przedmiot badań ekonomii wskazuje się obszar ludzkich zachowań związanych z produkcją, wymianą oraz użytkowaniem dóbr i usług. Celowość badań ekonomicznych uzasadnia ograniczoność zasobów wykorzystywanych do zaspokajania nieograniczonych ludzkich potrzeb. W rezultacie nadrzędnym problemem ekonomii staje się odpowiedź na pytanie o optymalny sposób alokacji (rozdzielenia) zasobów między konkurencyjne ich zastosowania, a zatem rozstrzygnięcie kwestii, jakie dobra i usługi, w jaki sposób i dla kogo wytwarzać.

Ekonomia, będąc jednocześnie nauką o procesach gospodarczych, stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami (prawa ekonomiczne). Pełni przy tym szereg funkcji, z których najistotniejszymi są funkcja poznawcza – polegająca na dostarczaniu wiedzy o przyczynach, skutkach i prawidłowościach rządzących procesami gospodarczymi, oraz funkcja aplikacyjna, która pozwala formułować wytyczne i postulaty przydatne w działalności gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i innych instytucji. Wyróżnienie funkcji poznawczej i aplikacyjnej związane jest z kategoriami sądów formułowanych przez badaczy. Mogą to być zarówno sądy pozytywne, mające charakter opisowy, weryfikowalne i opisujące świat takim, jakim jest, oraz sądy normatywne o charakterze zaleceń, zwykle zawierające postulat wskazujący, jak świat powinien wyglądać. Sposób analizy problemów ekonomicznych pozwala zaklasyfikować ekonomię jako naukę ścisłą. Identyfikacja praw ekonomicznych, a więc pewnych stale powtarzających się zależności (związków) między elementami procesu gospodarowania, implikuje konieczność posługiwania się wieloma metodami:

– obserwacji rzeczywistości,
– analizy faktów i danych statystycznych,
– a niekiedy eksperymentu.

Pozwalają one wyodrębnić, które zależności i kategorie ekonomiczne są w danym przypadku istotne, konieczne, powtarzające się i mają w związku z tym charakter ogólniejszej prawidłowości, a które są przypadkowe i występują sporadycznie. Wyodrębnienie istotnych zależności wiąże się często z koniecznością zbudowania modelu ekonomicznego, który stanowi pewien uproszczony, lecz bardziej przejrzysty obraz gospodarczej rzeczywistości. Mniej ważne lub zaciemniające obraz czynniki pomija się w modelu lub przyjmuje jako stałe (bardzo często przy konstrukcji
modelu posługuje się klauzulą ceteris paribus, oznaczającą „przy innych warunkach niezmienionych”). W ten sposób model pozwala ograniczyć złożoność sieci zależności do interesujących badacza aspektów zachowań jednostek gospodarczych lub funkcjonowania gospodarki jako całości. Zasadniczym celem podręcznika jest identyfikacja oraz sformułowanie narzędzi (modeli decyzyjnych) i metod zarządzania wielopozowego współczesnej firmy, wraz z prezentacją sposobów ich ciągłego doskonalenia w celu podejmowania decyzji gospodarczych i ich realizacji.

Recenzja

Z recenzji:
Podręcznik „Podstawy ekonomii” jest pełnym, wielowymiarowym obrazem zjawisk gospodarczych. Autor skoncentrował się w nim na zidentyfikowaniu i przedstawieniu najnowszych trendów w ekonomii. Wybór tematu i przedmiotu badań uważam za bardzo aktualny i ważny. Znaczenie, jakie ma ekonomia w praktyce współczesnych firm jest nie do przecenienia. Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz silna konkurencja zmuszają przedsiębiorców do stosowania najskuteczniejszych metod gospodarowania. Podręcznik w pełni realizuje główny cel – identyfikację narzędzi i metod zarządzania współczesną firmą, wraz z prezentacją sposobów ich ciągłego doskonalenia, aby podejmować optymalne decyzje gospodarcze i je skutecznie realizować (…)Wybór problematyki z zakresu współczesnej ekonomii należy ocenić jako trafny, ponie-waż ma ona bardzo duże znaczenie dla profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwami. Podręcznik jest wyrazem dociekliwości badawczej Autora, innowacyjności metodycznej oraz oryginalności rezultatów badań. Stanowi kompletne źródło informacji o mikroekonomii i makroekonomii, identyfikuje również szereg zasad ekonomii menedżerskiej.
dr hab. Volodymyr Martyniuk