TRANSPORT INTERMODALNY. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA

40,00 

Autor: Józef Stokłosa
Liczba stron: 266
ISBN: 978-83-62074-04-4
Rok wydania: 2011
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
Książka: 40,00 zł

Opis

Podręcznik omawia całokształt zagadnień związanych z technologią i organi­zacją intermodalnych systemów transportowych.

W podręczniku, podzielonym na dziewięć rozdziałów, przedstawiono jed­nostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym, środki transportu ko­lejowego, drogowego i wodnego do ich przewozu. Najbardziej obszerny rozdział poświęcony jest omówieniu technologii przeładunku i przewozu intermodalnych jednostek ładunkowych, grupując je na systemy transportu intermodalnego z prze­ładunkiem poziomym – ro-ro oraz przeładunkiem pionowym – lo-lo.

Ponadto omówiono organizację przewozów intermodalnych w lądowych i lą­dowo-morskich łańcuchach transportowych, przedstawiono również organizację pracy terminali intermodalnych wraz z urządzeniami ładunkowymi w nich stoso­wanymi.

W osobnych rozdziałach scharakteryzowano stan i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Europie oraz sytuację przewozów intermodalnych w Polsce i potencjalne możliwości rozwoju w Polsce w najbliższych latach.

Podręcznik adresowany jest do studentów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie. Może być wykorzystany do samodzielnego studiowania przez studentów studiów zaocznych. Książka może być również wykorzystana przez pracowników firm transportowych do poszerzenia wiedzy z zakresu transportu intermodalnego.