W ZGODZIE Z SOBĄ I Z INNYMI. PROGRAM I SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH (wersja drukowana)

18,00 

Redakcja naukowa: Jolanta Szempruch
Liczba stron: 126
Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-927994-5-0
Dyscyplina: Pedagogika, Psychologia
Książka: 18,00 zł

Opis

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie integralnego programu profilaktycznego, na który składają się scenariusze zajęć dotyczące wychowania wolnego od środków psychoaktywnych. Program ten nie tylko przekazuje informacje o substancjach uzależniających, ale także uczy właściwych zachowań wobec emocji własnych i innych ludzi i pomaga w kształtowaniu u młodzieży dojrzałej postawy wobec siebie i innych. Ćwiczenia zawarte w nim sprzyjają uświadomieniu młodzieży potrzeby samorealizacji oraz rozpoczęcia procesu aktywnego jej zaspokajania, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia. W działaniach tych główny nacisk położony jest na zaangażowanie samej młodzieży, poprzez korzystanie z takich technik i metod pracy z grupą jak: pogadanka, burza mózgów, ćwiczenia w małych grupkach, rysunki i inne prace plastyczne, psychodramy, zabawy integracyjne.

Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy profesjo­nalnie zajmują się pracą profilaktyczną i kształtowaniem zacho­wań prospołecznych młodzieży. W kręgu jej Czytelników zapewne znajdą się nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy szkolni, rodzi­ce i studenci pedagogiki oraz wszyscy, którzy poprzez działania w zakresie profilaktyki uzależnień mogą przyczynić się do pomo­cy dzieciom i młodzieży w lepszym kreowaniu własnej przyszłości, w życiu w zgodzie z sobą i z innymi. Z uwagi na społeczną rangę problemu może stać się inspirującą lekturą dla wszystkich, którzy poszukują nowatorskich rozwiązań w tej kwestii.