UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KONTEKŚCIE STOSOWANIA KONCEPCJI OTWARTYCH INNOWACJI

60,00 

Autor: Diana Wróblewska
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2020
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Zarządzanie
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-49-5
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-50-1

Opis

Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw oraz jej uwarunkowań od kilkudziesięciu
lat jest obszarem zainteresowań wielu teoretyków i badaczy, zarówno
w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem
szczególnych dociekań naukowych w tym zakresie stała się tematyka otwartych
innowacji, o czym świadczy stale i dynamicznie rosnąca liczba publikacji dotyczących
tego zjawiska. Zagadnienia uwarunkowań innowacyjności oraz determinant
stosowania koncepcji otwartych innowacji należą jednak do kwestii bardzo złożonych
i nadal niewystarczająco zbadanych, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego funkcjonujących na polskim rynku, dlatego problematykę
tę podjęto w niniejszym opracowaniu.
Głównym celem pracy jest identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności,
odnoszących się do posiadanych zasobów oraz dynamicznych
zdolności oraz określenie czynników determinujących skłonność badanych przedsiębiorstw
do realizowania procesów otwartych innowacji. Celowi nadrzędnemu
przyporządkowane są przede wszystkim następujące cele szczegółowe:
• cele teoretyczne: przegląd literatury przedmiotu w kierunku identyfikacji
uwarunkowań innowacyjności i czynników determinujących skłonność
przedsiębiorstw do wdrażania otwartych innowacji oraz opracowanie modelu
badawczego;
• cele metodologiczne: skonstruowanie narzędzi badawczych do badań ilościowych
i jakościowych oraz pomiar uwarunkowań innowacyjności i uwarunkowań
realizowania procesów otwartych innowacji w oparciu o opracowane
kwestionariusze badawcze;
• cel praktyczny: przedstawienie rekomendacji dla kadry zarządzającej dotyczących
możliwości i sposobów zwiększania skuteczności i efektywności
realizowanej działalności innowacyjnej.

Recenzja

Monografia stanowi istotną i ważną pozycję dotyczącą problematyki wdrażania rozwiązań innowacyjnych w organizacjach branży spożywczej. W pracy odnaleźć można dogłębną analizę literaturową z zakresu innowacji i innowacyjności, uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, a także koncepcji otwartych innowacji, która poprzedza wyniki i wnioski ze zrealizowanych badań empirycznych mających na celu identyfikację wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności, odnoszących się do posiadanych zasobów oraz dynamicznych zdolności, a także określenie czynników determinujących skłonność wybranych przedsiębiorstw do realizowania procesów otwartych innowacji. Praca może być przeznaczona zarówno dla teoretyków i badaczy zajmujących się zagadnieniami innowacyjności przedsiębiorstw, jak również praktyków zarządzania – pozycja ta zawiera bowiem interesujące rekomendacje dotyczące możliwości i sposobów zwiększania skuteczności i efektywności realizowanej działalności innowacyjnej.
Z recenzji dr hab. Arkadiusza Goli, prof. Politechniki Lubelskiej

Praca stanowi zwartą treściowo i wyczerpująco opracowaną monografię poświęconą problematyce uwarunkowań działalności innowacyjnej w kontekście innowacji otwartych. (…) Podjęta przez Autorkę problematyka po pierwsze wpisuje się w rozważania dotyczące poprawy efektywności prowadzenia przez współczesne przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej, a po drugie − prowadzi do poszerzenia wiedzy w zakresie identyfikacji uwarunkowań tej działalności. Nie ulega wątpliwości, że tematykę pracy należy ocenić jako ważną z punktu widzenia: 1) znaczenia problematyki innowacji,
w szczególności innowacji otwartych w naukach o zarządzaniu, 2) wartości poznawczej i empirycznej wzbogacającej dotychczasowe badania dot. działalności innowacyjnej o analizę i weryfikację wybranych determinant procesów innowacyjnych, 3) wartości aplikacyjnej dla kształtowania środowiska stymulującego działalność innowacyjną.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Karman, prof. UMCS w Lublinie