Krótkie łańcuchy dostaw i lokalne systemy żywnościowe – studium prawnoporównawcze

46,00 

Autor: Anna Kapała
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2023
Dyscyplina: Nauki prawne
ISBN wersja drukowana: 978-83-67550-03-1

Opis

W rozprawie podjęto próbę oceny, w jakim stopniu regulacje prawne służą rozwojowi krótkich łańcuchów dostaw i lokalnych systemów żywnościowych. Odwołanie się do legislacji włoskiej i francuskiej, mających duże doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa w zakresie sprzedaży bezpośredniej, wsparcia krótkich łańcuchów dostaw  i produktów lokalnych, jest podstawą do oceny polskich rozwiązań prawnych w analizowanym obszarze. Aby osiągnąć cel badań, należało rozważyć kilka głównych problemów badawczych. Pierwszym było zidentyfikowanie miejsca i roli krótkich łańcuchów dostaw (KŁD) oraz lokalnych systemów żywnościowych (LSŻ) w kontekście zrównoważonych systemów żywnościowych, a także w koncepcjach alternatywnych wobec globalnych systemów żywnościowych. Istotne było potwierdzenie konieczności rozwoju tych systemów produkcji i dystrybucji poprzez określenie, czy zapewniają one bezpieczeństwo żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Drugim nurtem badawczym było określenie, w jakim stopniu regulacje prawne ułatwiają rozwój KŁD i LSŻ. Ułatwienia związane są z identyfikacją KŁD i LSŻ, regulacją sprzedaży bezpośredniej oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny żywności. Trzeci wątek problemowy dotyczył kwestii, czy ustawodawca w wystarczającym stopniu wspiera rozwój KŁD i LSŻ. Problem badawczy polegał także na określeniu form wsparcia różnych kanałów marketingowych, organizacji producentów i konsumentów, rolnictwa miejskiego i wspieranego przez społeczność oraz zaopatrzenia w produkty lokalne sklepów i restauracji, a także instytucji publicznych w ramach procedury zamówień publicznych.

Recenzja

Z recenzji:
Autorka nawiązuje do doktryny nie tylko polskiej, ale również zagranicznej, a zwłaszcza włoskiej, francuskiej i amerykańskiej. Jednocześnie podejmuje polemikę i prezentuje swoje stanowisko oraz je uzasadnia. Praca nie ogranicza się tylko do analizy regulacji prawnych, ale także przedstawia zagadnienia pozaprawne związane np. ze zrównoważonym rozwojem, globalizacją i lokalnością. Studium prawnoporównawcze jest solidnym opracowaniem naukowym, istotnym także dla prakty-ki. Wnioski de lege ferenda powinny zostać wykorzystane przez prawodawcę polskiego. Ze względu na nowe wątki problemowe i badawcze książka będzie na pewno inspiracją dla innych Autorów.
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMZ

Praca ma niewątpliwie istotny walor teoretyczny i praktyczny oraz stanowi wartościowy wkład do nauki prawa rolnego i żywnościowego. Temat ten jest stosunkowo nowym przedmiotem badań prawniczych w Polsce ze względu na to, że krajowe regulacje prawne umożliwiające rozwój tych form dostaw zostały wprowadzono niedawno, zaledwie w ciągu kilku ostatnich lat. Problematyka Krótkich Łańcuchów Dostaw (KŁD) i Lokalnych Systemów Żywnościowych (LSŻ) jest szczególnie ważna w sytuacji zakłóceń dostaw w długich łańcuchach, spowodowanych kryzysami, takimi jak pandemia i wojna na Ukrainie. KŁD i LSŻ poprawiają także pozycję rolnika w łańcuchu dostaw oraz spełniają ważne funkcje w odpowiedzi na potrzeby konsumentów w zakresie dostępu do żywności mniej przetworzonej, świeższej, z większą ilością składników odżywczych.
dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW