T.06 EKONOMIA MENEDŻERSKA

0,00 

EKONOMIA MENEDŻERSKA Tom VI
Autor:
Sylwester Bogacki
Liczba stron: 508
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-80-8

Pobierz PDF – Ekonomia menedżerska T 6

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2973

Opis

EKONOMIA MENEDŻERSKA Tom VI

Ekonomia menedżerska ma za zadanie praktyczne przedstawienie teorii ekonomii w procesie podejmowania decyzji zarówno na poziomie firmy (mikro), jak i w zarządzaniu sektorem publicznym (makro). Ekonomia menedżerska wypełnia zatem swoistą lukę pomiędzy ekonomią praktyczną i teoretyczną. Znajomość tej dziedziny nauki będzie przydatna dla menedżera każdej organizacji, która chce racjonalnie obniżyć koszty i efektywnie podejmować decyzje. Można uznać, iż ekonomia menedżerska obejmuje:
– zakres zastosowania teorii ekonomicznej (głównie makroekonomicznej) do problemu optymalnego rozkładu różnych zasobów gospodarczych;
– podejście badawcze do procesów ekonomicznych, które wymaga unifikacji, integracji zasad i metod wielu obszarów funkcjonalnych, takich jak: finanse, teoria zarządzania, rachunkowość (w tym rachunkowość zarządcza), marketing, jak i zarządzanie procesowe i projektowe;
– połączenie teorii ekonomicznej z nauką podejmowania decyzji; decyzją zarządczą w gospodarce jest zapewnienie rozwoju racjonalnych działań w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym, niebędącym bezpośrednio związanym z osiąganiem zysku. Ekonomia menedżerska jest ewidentnie zorientowana na wspomaganie procesu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Dzięki niej kadra menedżerska może skutecznie podejmować decyzje sprzyjające osiąganiu nadrzędnych celów działalności swojej organizacji, m.in.: dodatnich wyników finansowych w długim okresie, dojrzałości zarządzania czy zapewnienia sobie wysokiej pozycji konkurencyjnej. Zastosowanie strategicznego podejścia do ekonomii menedżerskiej wymaga integracji wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu teorii ekonomii, rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania. Podręcznik przedstawia zatem ekonomię menedżerską w ujęciu interdyscyplinarnym. Analizie poddano zarówno metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej, wspomagające podstawowe decyzje menedżerskie, jak i przedsiębiorstwo w ujęciu klasycznego podmiotu gry rynkowej. Przedstawiono także funkcje popytu i podaży przedsiębiorstwa, zagadnienia elastyczności oraz zasady modelowania i prognozowania rynku. Ważnym elementem podręcznika są decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencyjnym i monopolistycznym oraz zasady zarządzania w sektorze publicznym (ujęcie makroekonomiczne finansów sektora publicznego). Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach studiów II stopnia na kierunkach ekonomia i finanse oraz rachunkowość, bowiem w programach tych studiów szczególny nacisk jest położony na naukę praktycznych umiejętności, a zatem oprócz niezbędnej wiedzy, student ma uzyskać odpowiednie umiejętności do wykorzystania w danej działalności zawodowej. Ekonomia menedżerska to przedmiot stanowiący niejako ukoronowanie nauk ekonomicznych. Łączy on elementy mikroekonomii, ekonometrii, finansów, prognozowania i symulacji, teorii gier, jak i zarządzania. Zawiera wiedzę niezbędną dla menedżera działającego w nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce. Układ podręcznika został dostosowany do głównych problemów decyzyjnych i zarządczych, jakie pojawią się w praktyce biznesowej i zarządzaniu publicznym. Podręcznik zawiera także wykaz ponad 100 prac dotyczących różnych zagadnień zaliczanych do przedmiotu ekonomia menedżerska. Znaczna część tych publikacji dotyczy problemów cząstkowych. Mniej jest natomiast prac o charakterze całościowym, co jest zrozumiałe z uwagi na specyfikę podręcznika i jego podstawowy cel, tj. pokazanie sposobów rozwiązywania różnorodnych i wielowątkowych decyzji ekonomicznych. Jest zresztą kwestią dyskusyjną, jakie obszary nauki należy włączyć do ekonomii menedżerskiej, aby spełnić wymóg całościowego ujęcia problematyki.

Recenzja

Z recenzji:
Ekonomia menedżerska to przedmiot stanowiący niejako ukoronowanie nauk ekonomicznych. Łączy on elementy mikroekonomii, ekonometrii, finansów, prognozowania i symulacji, teorii gier i in. Zawiera wiedzę niezbędną dla menedżera działającego w nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce. Z powyższych względów poświęcenie podręcznika tej problematyce na studiach związanych z naukami ekonomicznymi jest jak najbardziej słuszne.(…)Wybór zagadnień dotyczy rzeczywiście istotnych kwestii, a załączona część praktyczna, zawierająca omówienie przypadków, wiąże się ściśle z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Jako podręcznik przygotowany dla polskiego odbiorcy, recenzowana praca ma charakter innowacyjny, dzięki czemu jest oryginalna. Na oryginalność wpływa zarówno autorski dobór tematyki, dotyczący przede wszystkim realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i towarzysząca część praktyczna, zawierająca analizę przypadków i szczegółowe zadania.
Prof. dr hab. Janusz Gudowski