ADMINISTRACJA TERENOWA W POLSCE

10,00 

Autor: Władysław Stanisław Kucharski
Liczba stron: 61
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-64527-02-9
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 10,00 zł

Opis

Fragment: (…) Mając na uwadze fakt, że prawo administracyjne nie jest skodyfikowane i będąc jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, oraz że normy tego prawa zawarte są w licznych aktach prawa krajowego i unijnego – starałem się w niniejszej publikacji ująć w sposób zwięzły kształtowanie się w Polsce administracji terenowej, z położeniem akcentu na usytuowanie organów administracji województwa lubelskiego.

Prawo administracyjne – jak zauważa Elżbieta Ura – jest „zmienne, uzależnione nie tylko od zmian ustrojowych, ale też i od wpływów politycznych” (E. Ura, Prawo administracyjne. Warszawa 2010, s. 17).

Transformacja ustrojowa , zapoczątkowana w Polsce pod koniec lat 80 XX w., objęła różne sfery życia, w tym także administrację terenową, podlegającą przeobrażeniom strukturalnym i funkcjonalnym. W 1990 r. reaktywowano na szczeblu gminy samorząd terytorialny, co wiązało się z odejściem od zasady jednolitości terenowych organów władzy państwowej – rad narodowych.

Recenzja

Opracowanie profesora Władysława Stanisława Kucharskiego ma charakter zwięzłego przeglądu struktur administracji terenowej występującej na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Odrodzonego Państwa Polskiego, epoki Polski Ludowej i aktualnego systemu administracji terenowej III Rzeczpospolitej. Ma charakter skryptu – przewodnika służącego pomocą w opanowaniu materiału z zakresu historii administracji i ustroju administracji w Polsce dla studentów kierunku „Administracja”.

Przedmiotem opracowania Profesora Władysława Kucharskiego jest ustrój administracji terenowej na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych. Takie podejście Autora pozwala czytelnikom na odpowiednie zrozumienie roli i miejsca współczesnych instytucji administracji publicznej w Polsce w systemie aparatu państwowego w oparciu o ich genezę i procesy rozwojowe. Pracę uzupełniają załączniki, zawierające chronologiczny wykaz osób pełniących funkcje wojewodów lubelskich, przewodniczących Prezydium Lubelskiej Wojewódzkiej Rady narodowej i marszałków województwa lubelskiego w latach 1919 – do dnia dzisiejszego.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Smyka