T.04 ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM

0,00 

ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM Tom IV
Autor:
Grzegorz Bartnik, Dariusz Kasperek
Liczba stron: 550
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-78-5

Pobierz PDF –  Zarządzanie w przedsiębiorstwie T4


Brak w magazynie

Opis

ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM Tom IV

Prezentowany podręcznik zawiera materiał przeznaczony dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach przedmiotu „Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym”. Przedstawia on w sposób skondensowany najważniejsze informacje przekazywane podczas wykładów i ćwiczeń i może stanowić użyteczną pomoc do przygotowania się do zajęć, zaliczenia przedmiotu bądź powtórki materiału przed egzaminem końcowym. W poszczególnych rozdziałach prezentowane są wybrane, kluczowe zagadnienia dotyczące teorii zarządzania, zarówno w rozumieniu ogólnym, jak i w aspekcie przedsiębiorstw transportowych wraz z odwołaniem do źródeł bibliograficznych. Materiał zawarty w podręczniku jest zgodny z treściami właściwego sylabusa, ale zawiera również dodatkowe informacje, które autorzy uznali za przydatne dla każdego, kto pełni funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie transportowym. W podręczniku zostały zaprezentowane treści z zakresu podstaw teorii zarządzania przedsiębiorstwem i systemów zarządzania jakością. Zostały też omówione wybrane zagadnienia, dotyczące praktyki zarządzania przedsiębiorstwem oraz najczęściej występujących problemów decyzyjnych. Pytania, umieszczone na końcu każdego rozdziału, mają pomóc w samodzielnej powtórce materiału i przygotowaniu do zaliczenia przedmiotu. Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na najważniejsze elementy omawianych zagadnień oraz praktyczny wymiar poruszanych problemów.

Recenzja

Z recenzji:
Sprawne i profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym odgrywa kluczową rolę z punktu widzenia wyników działalności przedsiębiorstwa, jak i z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportowego w gospodarce krajowej oraz usług transportowych, świadczonych przez polskie przedsiębiorstwa za granicą, zwłaszcza w Unii Europejskiej. W związku z tym przedmiot, ukierunkowany na kształcenie studentów kierunku transport w zakresie teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, ma szczególne znaczenie z uwagi na konieczność kształtowania wiedzy i umiejętności studentów (…) w ich przyszłym życiu zawodowym.
dr hab. inż. Marek Pawełczyk,