dr hab. Patrycja Kleczkowska

dr hab. Patrycja Kleczkowska

Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI.

Reprezentuje obszar nauk o zdrowiu. Pracownik naukowy którego działalność naukowa oscyluje wokół tematyki:

  • związków hybrydowych i badania ich aktywności biologicznej w warunkach in vitro oraz w różnych doświadczalnych modelach zwierzęcych w aspekcie ich możliwego wykorzystania jako potencjalnego kandydata na lek w terapii różnych jednostek chorobowych,
  • repozycjonowania znanych substancji.

Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym (IF > 190). Wieloletni członek w międzynarodowych i krajowych organizacjach, towarzystwach, jak również komitetach redakcyjnych czasopism, w tym:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,
  • Członek Amerykańskiego Towarzystwa Farmakologii i Leków, Doświadczalnych (The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET)
  • Członek Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.

Wielokrotnie pełniona funkcja jako ekspert naukowy oceniający wnioski o finasowanie badań (NCBiR, MNiSW), członek komitetu ewaluacyjnego do oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”, jak również sędzia, juror w konkursie online „ClinicalSkills Event” organizowanym przez Międzynarodową Federację Studentów Farmacji (IPSF). Laureat 17 nagród krajowych i międzynarodowych, w tym uzyskałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską oraz dwie nagrody w formie złotego medalu za wynalazki.