ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WYBRANE PROBLEMY

20,00 

Redakcja naukowa: Marek Gąska
Liczba stron: 359
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63767-85-3
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 20,00 zł

Opis

Monografia pt. Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego. Wybrane problemy jest jednym z nielicznych opracowań traktujących o bezpieczeństwie w województwie lubelskim. Zostały w niej przedstawione problemy na poziomie lokalnym w różnych obszarach, zróżnicowanych pod względem poruszanej problematyki. Autorzy wskazują zadania, uprawnienia, uregulowania organizacyjno-prawne oraz powstałe na tym tle problemy instytucji kształtujących bezpieczeństwo w województwie lubelskim. Próbują wskazać na ewentualne przyszłe zmiany w przepisach prawa. A zatem o problemach bezpieczeństwa województwa lubelskiego piszą poszczególni Autorzy na łamach niniejszego opracowania. Są to teksty pracowników naukowo dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Obrony Narodowej, Autorów z innych uczelni oraz instytucji realizujących praktyczny wymiar bezpieczeństwa. Opracowanie powstało w ramach realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie projektu badawczego, pt. Relacje między elementami wykonawczymi systemu bezpieczeństwa państwa na poziomie województwa lubelskiego oraz uwarunkowania instytucjonalno-miejscowe w zakresie zarządzania kryzysowego. Badania prowadzono w latach 2015-2016 w obszarze społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, wspólnot lokalnych, inspekcji, służb, straży, Policji, organizacji pozarządowych, organizacji paramilitarnych i innych podmiotów kształtujących lokalne środowisko bezpieczeństwa.

Recenzja

Materiał prezentowany przez Autorów jest ciekawy, bo prezentuje nieco inne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa niż większość naukowców zajmujących się tym problemem. Stanowi zwięzłą całość, logicznie prezentującą sygnalizowane tytułami rozdziałów treści. Ze względu na merytoryczną zawartość uznaję, że opracowanie może być przydatne dla studentów oraz pracowników administracji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa państwa.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka

Publikacja zawiera zobrazowanie problemów związanych z funkcjonalną stroną bezpieczeństwa lokalnego osadzonego merytorycznie na licznych źródłach naukowych. Obrazuje istotną, bo usystematyzowaną, wiedzę o ważnym dla społeczeństwa polskiego problemie bezpieczeństwa lokalnego, dzięki czemu spełnia wymóg użyteczności w sferze nauk społecznych i materiału popularyzującego wiedzę.

Z recenzji dr. hab. Romualda Szeremietiewa