Procedura recenzowania artykułów do Zeszytów Nauko

  1. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie formalnej dokonywanej przez  redaktora prowadzącego pod kątem zgodności z profilem Zeszytów Naukowych .
  2. Decyzja o wyborze recenzentów podejmowana jest przez redaktorów naukowych. Do oceny publikacji powołuje się dwóch recenzentów (w tym przynajmniej 1 spoza jednostki).
  3. Recenzenci nie znają tożsamości autorów.
  4. Recenzja jest sformułowana na piśmie według ustalonego wzoru i zakończona jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji w przedstawionej formie i objętości, po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych, po uwzględnieniu poprawek merytorycznych, po całkowitym przeredagowaniu lub po uzupełnieniu lub rozwinięciu badań. 
  5. Recenzent ocenia artykuł pod kątem m. in. charakteru recenzowanej pracy (przeglądowa, teoretyczna, badawcza), aktualności tematu pracy, prezentacji nowych wyników badań, przyjętej metody badań, właściwego doboru bibliografii, poprawności językowej. 
  6. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje recenzję do wglądu; następnie ustosunkowuje się do recenzji.
  7. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmują redaktorzy naukowi po zapoznaniu się z recenzją.