Rozwój infrastruktury miejskiej na przykładzie Lublina i Rzeszowa

Aleksandra Janiszewska

Streszczenie


Streszczenie
Biorąc pod uwagę zestawienia i analizy, komunikacji miejskiej Lublina i Rzeszowa na tle innych miast plasują się na bardzo wysokim poziomie. Lublin w porównaniu do Rzeszowa jest bardzo szeroko rozwi- nięty na tle województwa lubelskiego. Infrastruktura komunikacyjna Lublina jest stale udoskonalana, a miasto współpracuje z innymi jednostkami samorządu tery- torialnego Lubelszczyzny, aby lepiej inte- grować region pod względem gospodar- czym. Zarówno komunikacja miejska, jak i podmiejska jest z roku na rok coraz spraw- niejsza pod względem połączenia głównego ośrodka komunikacyjnego z podmiejskimi miejscowościami.
Rzeszów natomiast ukazuje dynamikęzmian społeczno-gospodarczych w mieście na tle województwa jak i kraju. Szczególnie w ostaniej dekadzie infrastruktura miej- ska uwzględnia współczesną perspektywęnowych procesów rozwojowych, które korzystnie wpływają na społeczność.

Summary
Taking into account the listings and analy- zes of public transport between Lublin and Rzeszów, compared to other cities, they rank at a very high level. Lublin in comparison to Rzeszów is very widely developed in the Lublin voivodeship. Lublin’s transport infra- structure is constantly being improved, and the city cooperates with other local govern- ment units in the Lublin region to better integrate the region in economic terms. Both urban and suburban transport is getting more and more efficient each year in terms of connecting the main communication center with suburban towns. Rzeszów on the other hand, shows the dynamics of socio- -economic changes in the city against the background of the voivodship as well as the country. Especially in the last decade, the urban infrastructure takes into account the contemporary perspective of new develop- ment processes that have a positive impact on the community.

Słowa kluczowe: transport miejski, infrastruktura komunikacyjna.

K e y w o r d s : urban transport, transport infrastructure.Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.