Banki w Polsce

Dorota Łatka, Justyna Domańska

Streszczenie


Streszczenie
Współczesny bank to instytucja, której najważniejszą funkcją jest przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków, przy- znawanie pożyczek i kredytów, oferowanie instrumentów inwestycyjnych itp. Oprócz tego banki najczęściej zajmują się równieżudzielaniem pożyczek pieniężnych, wyko- nywaniem terminowych operacji finan- sowych, udzielaniem poręczeń, przecho- wywaniem przedmiotów w skrzynkach bankowych, wykonywaniem operacji czeko- wych i wekslowych.

Summary
A modern bank is an institution whose most important function is receiving deposits, keeping accounts, granting loans and credits, offering investment instruments, etc. In addi- tion, banks usually also deal with granting cash loans, performing timely financial operations, granting sureties, storing items in bank boxes, performing check and bill of exchange operations.

Słowa kluczowe: bank, rodzaje banków, Alikacja IKO.

Keywords: bank, types of banks IKO application.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.