Rozwój agroturystyki w województwie lubelskim

Monika Chrapusta

Streszczenie


Streszczenie
We współczesnych czasach agroturystyka wzbudza coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony turystów, jak i właści- cieli gospodarstw wiejskich. Dla miesz- kańców wsi otwierają się nowe możliwości zarobienia pieniędzy, natomiast dla klien- tów – poza wypoczynkiem – możliwośćzapoznania się z kulturą wiejską, zwycza- jami oraz regionalnymi daniami. Tury-ści coraz chętniej szukają oazy spokoju, gdzie mogą beztrosko integrować sięz przyrodą.
Celem niniejszej pracy było zbadanie i dokonanie oceny społeczno-ekonomicz- nych czynników rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin), ocenić i scharakteryzować szanse rozwoju agroturystyki na tym terenie.
W tym celu wykonałam badanie w formie ankiety w 32 gospodarstwach agroturystycz- nych w 4 gminach województwa lubelskiego: Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie, Zwie- rzyńcu i Krasnobrodzie.

Summary
Currently, agrotourism is becoming more and more popular among tourists as well as among the owners of rural households. For the residents of the village new oppor- tunities for earning money are opening up, whereas for customers,apart from rest, the opportunity to learn about rural culture, customs and regional cuisine.Tourists are increasingly looking for an oasis of peace where they can easily integrate with nature and relax.
The aim of this study was to examine socio- -economic factors for the development of agritourism in the Lublin region (on the example of selected municipalities) in order to evaluate and characterize the possibilities of agritourism development in this area.
For this purpose, I have conducted a survey in the form of questionnaires in 32 agrito- urism farms in 4 communes of the Lubelskie Voivodeship: Kazimierz Dolny, Nałeczów, Zwierzyniec, Krasnobród.

Słowa kluczowe: lubelskie, agrotury- styka, rozwój.

Keywords: Lublin, agrotourism, development.Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.